Закон за по-добро качество на живот
Калоян Стайков / 02.03.2012
Българският бит и култура изобилства от поговорки, според които законите не просто не се спазват - „Нужда закон не гледа“, а се спазват само от „луди“ хора – „Законът е врата у поле, кой е луд да мине през него?“. При наличието на народ, който е издигнал неспазването на законите до завидни висини, наистина ли има хора, очакващи с новия Закон за ландшафта (ЗЛ) да бъде осигурено „по-добро качество на живот на населението“?
Закон за енергетиката - новите изменения подхранват стари съмнения*
Веселин Василев & Иван Тодоров / 02.03.2012
След годините натрупан опит стана ясно, че без отделяне на преносните и разпределителните мрежи от дейностите по производство и доставка (ефективно отделяне), има вътрешно присъщ риск от дискриминация не само в експлоатацията на мрежата, но и в стимулите за вертикално интегрираните предприятия да инвестират адекватно в мрежите си.
Знаете ли, че: близо 500,000 пенсии са втори, трети и четвърти пенсии?
02.03.2012
Получаващите повече от една пенсия през 2010 г. са 473 200 души или над 10 пъти повече в сравнение с 1999 г. Освен че се увеличават като брой, пенсиите, изплащани повече от една на пенсионер, растат и като процент от всички отпуснати пенсии. Въпреки че пенсионерите намаляват с около 0,6% в периода 1989-2010 г., броят на отпуснатите пенсии се увеличава с 15,6%.
Кои от внесените в парламента законопроекти трябва да се разглеждат (24 февруари - 1 март 2012)
02.03.2012
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, Законопроект за подпомагане и развитие на младежта, Законопроект за изменение и допълнение на Закона на Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112
Г-н Дянков, quo vadis*?
Десислава Николова / 02.03.2012
През последните месеци фискалният резерв попада все по-често във фокуса на общественото внимание заради продължаващото си стопяване с бързи темпове. Какво показват данните? Сравнено с пика от 12,125 млрд. лева към края на октомври 2008 г., към края на януари вече имаме малко по-малко от 1/3-та или 4,027 млрд. лева фискален резерв.
Европейска централна банка 2.0
Явор Алексиев / 02.03.2012
През последните няколко месеца ставаме свидетели на бавното и системно затваряне на един изключително порочен кръг на европейските облигационни пазари. Доведен до край, процесът ще изглежда по следния начин: държавите емитират облигации, банките ги купуват, след което ги използват за обезпечение, за да получат нов заем от Европейската централна банка.
Национални програми за действие по заетостта – прахосване на средства или ефективен инструмент на трудовия пазар
ИПИ / 02.03.2012
Настоящето изследване проследява дейността на Агенцията по заетостта (АЗ) и оценява ефективността на политиката ѝ по отношение на трудовия пазар през периода 2008 – 2010 година. За тази цел се прави преглед на администрираните от Агенцията национални програми и проекти за заетост и обучение. В анализа са ползвани данни от документи, получени от АЗ по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).
Прекрояване на Федералния резерв*
Ричард Ран** / 02.03.2012
Все по-често се налага мнението, че Федералният Резерв се е провалил. Фед е основан, за да осигурява ценова стабилност и да предотвратява периодичните банкови кризи. Той не успя да се справи нито с едното, нито с другото.
Ново в Икономическата библиотека (27 февруари – 02 март 2012)
02.03.2012
Философия: Любов към мъдростта и свобода на мисленето