"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 02.03.2012

Т. нар. „бонуси” на държавните служители се превърнаха във водеща тема през последните седмици. Думата „бонус” автоматично бе приравнена с „някой пак открадна едни пари”, а въпросният някой реши, че дарението на всички бонуси е най-висша форма на християнска добродетел. През последните дни бе поставено и качествено ново представление, в което лирическият герой е изправен пред философския въпрос – да върна ли бонусите, за да си запазя работата, или да не ги върна?

Закон за по-добро качество на живот

Калоян Стайков / 02.03.2012
Българският бит и култура изобилства от поговорки, според които законите не просто не се спазват - „Нужда закон не гледа“, а се спазват само от „луди“ хора – „Законът е врата у поле, кой е луд да мине през него?“. При наличието на народ, който е издигнал неспазването на законите до завидни висини, наистина ли има хора, очакващи с новия Закон за ландшафта (ЗЛ) да бъде осигурено „по-добро качество на живот на населението“?

Закон за енергетиката - новите изменения подхранват стари съмнения*

Веселин Василев & Иван Тодоров / 02.03.2012
След годините натрупан опит стана ясно, че без отделяне на преносните и разпределителните мрежи от дейностите по производство и доставка (ефективно отделяне), има вътрешно присъщ риск от дискриминация не само в експлоатацията на мрежата, но и в стимулите за вертикално интегрираните предприятия да инвестират адекватно в мрежите си.

Знаете ли, че: близо 500,000 пенсии са втори, трети и четвърти пенсии?

02.03.2012
Получаващите повече от една пенсия през 2010 г. са 473 200 души или над 10 пъти повече в сравнение с 1999 г. Освен че се увеличават като брой, пенсиите, изплащани повече от една на пенсионер, растат и като процент от всички отпуснати пенсии. Въпреки че пенсионерите намаляват с около 0,6% в периода 1989-2010 г., броят на отпуснатите пенсии се увеличава с 15,6%.

Кои от внесените в парламента законопроекти трябва да се разглеждат (24 февруари - 1 март 2012)

02.03.2012
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, Законопроект за подпомагане и развитие на младежта, Законопроект за изменение и допълнение на Закона на Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112

Г-н Дянков, quo vadis*?

Десислава Николова / 02.03.2012
През последните месеци фискалният резерв попада все по-често във фокуса на общественото внимание заради продължаващото си стопяване с бързи темпове. Какво показват данните? Сравнено с пика от 12,125 млрд. лева към края на октомври 2008 г., към края на януари вече имаме малко по-малко от 1/3-та или 4,027 млрд. лева фискален резерв.

Европейска централна банка 2.0

Явор Алексиев / 02.03.2012
През последните няколко месеца ставаме свидетели на бавното и системно затваряне на един изключително порочен кръг на европейските облигационни пазари. Доведен до край, процесът ще изглежда по следния начин: държавите емитират облигации, банките ги купуват, след което ги използват за обезпечение, за да получат нов заем от Европейската централна банка.

Национални програми за действие по заетостта – прахосване на средства или ефективен инструмент на трудовия пазар

ИПИ / 02.03.2012
Настоящето изследване проследява дейността на Агенцията по заетостта (АЗ) и оценява ефективността на политиката ѝ по отношение на трудовия пазар през периода 2008 – 2010 година. За тази цел се прави преглед на администрираните от Агенцията национални програми и проекти за заетост и обучение. В анализа са ползвани данни от документи, получени от АЗ по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Прекрояване на Федералния резерв*

Ричард Ран** / 02.03.2012
Все по-често се налага мнението, че Федералният Резерв се е провалил. Фед е основан, за да осигурява ценова стабилност и да предотвратява периодичните банкови кризи. Той не успя да се справи нито с едното, нито с другото.