"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Стоян Панчев / 05.08.2011

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) e независим специализиран държавен орган на бюджетна издръжка, първостепенен разпоредител с бюджетни кредити. Oсновната функция на Комисията е да следи за запазването на конкуренцията и да защитава свободната инициатива в българската икономика. Тема на това изследване е работата на Комисията, що се отнася до Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), разходите и приходите на Комисията и измененията на ЗЗК от 2008 г.

Производителността отговаря на условията на пазара на труда

Зорница Славова / 05.08.2011
През изминалата седмица една доста тревожна новина се завъртя из медийното пространство. Данните на Евростат показаха, че производителността на труда в България продължава да е най-ниската в Европа – едва 41,5% от средното за страните-членки през 2010 година. Тази статистика най-вероятно не изненадва никой, като се имат предвид, че България постоянно е посочвана за пример за неадекватни на пазарното търсене знания и умения на работната сила, най-ниско технологичното производство, най-ниското заплащане на заетите.

Борим причините или резултатите от сивата икономика?

Красимир Юриев / 05.08.2011
Тази седмица Министерството на финансите (МФ) представи доклад за добрите практики в областта на измерването и моделирането на сивата икономика. Той е част от проекта за първия подробен анализ на дела на сивата икономика в страната, който МФ ще публикува в средата на септември. Представеният проект цели: 1) да се дефинират подходи за измерването на сивата икономика, 2) да се изведат световни практики за борба със сивата икономика, 3) да се представят инициативите на България за ограничаване на проблема.

Повишаването на тавана на дълга на САЩ

Явор Алексиев / 05.08.2011
На 02.08.2011 г. президентът на САЩ, Барак Обама, подписа законопроекта за вдигане на тавана на държавния дълг. Така страната избегна широко дискутирания през последния месец технически фалит. Дали обаче действително става дума за „важна стъпка в правилната посока” или американското правителство за пореден път отложи взимането на трудни, но необходими решения за справянето с дълговата криза на страната?

Какво се случва с държавния бюджет за полугодието?

Десислава Николова / 05.08.2011
Преди няколко дни Министерството на финансите публикува данни за изпълнението на бюджета за първите 6 месеца на тази година. Като цяло, на фона на миналата година се наблюдава сериозно консолидиране, т.е. подобряване на бюджетната позиция. Дефицитът за първите 6 месеца на 2011 по консолидираната програма намалява от 2,2% за същия период на миналата година до 0,9% от БВП. Все пак трябва да се има предвид, че консолидирането на бюджета идва до голяма степен от инфлационния стимул върху приходите. Докато правителството беше прогнозирало средногодишна инфлация от 3,7% за цялата 2011 г., средната 12-месечна инфлация за първите шест месеца е 4,9%.

Демографията на българските предприятия

Красимир Петкашев / 05.08.2011
През седмицата НСИ публикува интересни статистически данни за т.нар. демография на предприятията в България. В петгодишен период (2005-2009 г.) се разглежда изменението в броя на активните, новородени, оцелели и „умрели” предприятия, а също и промяната на заетостта в тях.

Кои страни в нашия регион привличат най-много чужди инвестиции*

Десислава Николова / 05.08.2011
В периода преди кризата България се оказа най-привлекателната страна за преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в региона на Централна и Източна Европа. През 2006, 2007 и 2008 г. България водеше класацията убедително с двуцифрени числа за отношението между преки чужди инвестиции и БВП, като кулминацията беше достигната през 2007 г., когато ПЧИ в страната се равняваха на 29,4% от БВП. За сравнение, втората по привлекателност за чужди инвестиции страна от региона – Естония – ни следваше на почетно разстояние с повече от 2 пъти по-малко ПЧИ (като % от БВП).

Разходите - проклятието на демокрацията*

Ричард Ран** / 05.08.2011
Демократичната система е до голяма степен заплашена от прекомерните държавни разходи и въпреки последното споразумение за държавния дълг, Америка се приближава до данъчен и може би, демократичен срив. Основоположниците на САЩ добре са разбирали, че демокрацията може да разруши свободата чрез прекомерните държавни разходи и потиснически действия на демократичните мнозинства. Поради тази причина, Американската конституция основава федерална република, a не парламентарна демокрация.