"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

15.07.2011

На 13 юли 2011 Инситутът за пазарна икономика организира кръгла маса, на която представи двете оценки на въздействие, които изготви по целите от Националната програма за реформи на България за заетост и бедност.

Бедност 2020

Петър Ганев / 15.07.2011
Бедните в България са над 1,6 млн. души и до 2020 г. трябва да ги намалим с 260 хил. Това в общи линии ни казва Националната програма за реформи 2011-2015 в изпълнение на стратегия „Европа 2020”. Фокусът не е върху бедните като такива, а в лицата, живеещи в риск от бедност – статистически показател, използван от Евростат и родната статистика...

Трябва ли депутатите да имат черна каса?

Десислава Николова / 15.07.2011
В наличието на такива средства няма нищо лошо. Проблемът, обаче, се корени в тоталната липса на отчетност на тези пари. И докато техният замисъл е те да служат за покриване на разходи, голяма част от тях са се превърнали де факто в допълнителен доход за самите народни представители или техните партии.

Да, можем да съкратим разходите*

Ричард Ран** / 15.07.2011
Когато чуя политиците да казват, че не могат да съкратят правителствените разходи и трябва да увеличим данъците, знам, че са или корумпирани, или некомпетентни. Всеки, който е имал отношения с правителствени агенции, знае, че те са пренаселени и неефективни в сравнение с частния сектор.

Европа 2020 – непознатата европейска стратегия

Красимир Петкашев / 15.07.2011
На проведената в сряда кръгла маса, която ИПИ организира по повод на стратегия Европа 2020 и свързаната с нея Национална програма за реформи на България (2011-2015 г.), пролича сериозния дефицит на обществено познаване на тази стратегия.

Минимум 2,65 млрд. лева за повече заетост

Десислава Николова / 15.07.2011
В Националната програма за реформи за периода 2011-2015, изработена в унисон с европейската стратегия Европа 2020, е заложено постигането на заетост в България от 76% през 2020 г. Целта е по-висока от средната европейска цел от 75%, нареждайки България сред най-амбиоциозните страни-членки по отношение на заетостта.

Ефикасността на данъчната администрация

Стоян Панчев / 15.07.2011
В доклада на ОИСР за данъчните администрации от март 2011 г. е включен интересен показател, който може да служи за измерител на ефикасността на работата им във всяка от разгледаните страни. Изчислява се като се разделят съвкупните разходи на нетните приходи за конкретна година.

Ниската заетост спъва възстановяването на европейската индустрия

Явор Алексиев / 15.07.2011
Публикуваният през тази седмица месечен доклад на Европейската комисия за възстановяването на европейската индустрия обособява високата безработица като една от основните пречки пред по-бързото възстановяване на сектора.