"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Новости от бюджетна комисия

14.12.2006
1/ След сериозен дебат бе отхвърлено предложението лечебните заведения с над 50% държавно или общинско участие да не подлежат на независим финансов одит до 2006 година. С това комисията защити конституционното право на равнопоставеност на всички стопански субекти независимо от тяхната форма на собственост. Според някои народни представители лечебните заведения не били истински търговски дружества, а само дружества регистрирани по Търговския закон, следователно ако се направи такова разделение на субектите това нямало да наруши чл.5 от Конституцията на РБ;

Привилегии и обществени поръчки

14.12.2006
Мотивите за въвеждане на преференции за местни производители, както и нашите аргументи "против", сме излагали в редица коментари, публикувани в бюлетина. От дискусиите, на които присъствахме, не стана ясно дали тези промени в закона ще бъдат одобрени, или с други думи дали ще има "политическа воля" целите на обществените поръчки да бъдат изместени от по-ефективно и прозрачно разходване на данъците ни към субсидиране на местни компании с неясни резултати.

Някои бележки по платежния баланс

14.12.2006
1/ За разглеждания период дефицитът по текущата сметка достигна 294.9 млн. щ.д., като е с 42.5 млн. щ.д. по-малък в сравнение със същия период на миналата година. Намаляването на дефицита спрямо предишната година се дължи на нарастване на приходите от услуги, основно туризъм и други (в тази графа се включват постъпленията от продажбата на лиценза за втория GSM оператор).

Новости от бюджетна комисия

14.12.2006
1/ След сериозен дебат бе отхвърлено предложението лечебните заведения с над 50% държавно или общинско участие да не подлежат на независим финансов одит до 2006 година. С това комисията защити конституционното право на равнопоставеност на всички стопански субекти независимо от тяхната форма на собственост. Според някои народни представители лечебните заведения не били истински търговски дружества, а само дружества регистрирани по Търговския закон, следователно ако се направи такова разделение на субектите това нямало да наруши чл.5 от Конституцията на РБ;

Привилегии и обществени поръчки

14.12.2006
Мотивите за въвеждане на преференции за местни производители, както и нашите аргументи "против", сме излагали в редица коментари, публикувани в бюлетина. От дискусиите, на които присъствахме, не стана ясно дали тези промени в закона ще бъдат одобрени, или с други думи дали ще има "политическа воля" целите на обществените поръчки да бъдат изместени от по-ефективно и прозрачно разходване на данъците ни към субсидиране на местни компании с неясни резултати.

Някои бележки по платежния баланс

14.12.2006
1/ За разглеждания период дефицитът по текущата сметка достигна 294.9 млн. щ.д., като е с 42.5 млн. щ.д. по-малък в сравнение със същия период на миналата година. Намаляването на дефицита спрямо предишната година се дължи на нарастване на приходите от услуги, основно туризъм и други (в тази графа се включват постъпленията от продажбата на лиценза за втория GSM оператор).

Сделките на правителството с Брейди облигации - публични или не?

14.12.2006
За да оцененим подобно обратно изкупуване на дълг, сравняваме разходите по обслужване на друг дълг, в който би бил преструктуриран изкупеният. (Приехме за алтернативна цена на тази операция цената на алтернативен кредит. Но трябва да се знае, че оценката на обратното изкупуване може да стане и на друга основа, вкл. cost-benefit анализ.) Ако е вярна информацията, че Булбанк е отпуснала кредит на правителството за тази операция, то можем да направим поне стилизирана сметка какъв кредит от Булбанк би бил изгоден в този случай. Ето резултатите от една такава сметка:

Отново за въвеждането на ДДС в туризма

14.12.2006
Според предложените поправки в ЗДДС тези пакети подлежат на облагане, а туроператорите ще могат да си възстановяват 65 % от данъчния кредит. Според финансовото министерство ефективната данъчна тежест ще е 7 %.

Стопанските интереси на държавата могат да бъдат защитени с държавна тайна

14.12.2006
1/ Правото на всеки да търси, получава и разпространява информация и да получи достъп до информация е принципът, а държавната и друга защитена от закона тайна е изключение от тези принцип, което изключение подлежи на ограничително тълкуване. Този принцип се доразвива и в принципа на откритост, достоверност и пълнота на информацията, до която гражданите имат право на достъп. Държавната и друга защитена от закон тайна има за своя единствена цел охрана на предвидените в чл. 41 от Конституцията, и то само когато тези интереси са действително застрашени, доколкото тази охрана е необходима в едно демократично общество. Защитата на държавната или други защитена от закона тайна е допустима само доколкото "тяхното разгласяване се окаже по-малоценно и поради това в по-малка степен защитимо от интереса . . . на обществеността . . . от разпространяване на информация" (според решение на Конституционния съд от 1996 г.).

Сделките на правителството с Брейди облигации - публични или не?

14.12.2006
За да оцененим подобно обратно изкупуване на дълг, сравняваме разходите по обслужване на друг дълг, в който би бил преструктуриран изкупеният. (Приехме за алтернативна цена на тази операция цената на алтернативен кредит. Но трябва да се знае, че оценката на обратното изкупуване може да стане и на друга основа, вкл. cost-benefit анализ.) Ако е вярна информацията, че Булбанк е отпуснала кредит на правителството за тази операция, то можем да направим поне стилизирана сметка какъв кредит от Булбанк би бил изгоден в този случай. Ето резултатите от една такава сметка:

Отново за въвеждането на ДДС в туризма

14.12.2006
Според предложените поправки в ЗДДС тези пакети подлежат на облагане, а туроператорите ще могат да си възстановяват 65 % от данъчния кредит. Според финансовото министерство ефективната данъчна тежест ще е 7 %.

Стопанските интереси на държавата могат да бъдат защитени с държавна тайна

14.12.2006
1/ Правото на всеки да търси, получава и разпространява информация и да получи достъп до информация е принципът, а държавната и друга защитена от закона тайна е изключение от тези принцип, което изключение подлежи на ограничително тълкуване. Този принцип се доразвива и в принципа на откритост, достоверност и пълнота на информацията, до която гражданите имат право на достъп. Държавната и друга защитена от закон тайна има за своя единствена цел охрана на предвидените в чл. 41 от Конституцията, и то само когато тези интереси са действително застрашени, доколкото тази охрана е необходима в едно демократично общество. Защитата на държавната или други защитена от закона тайна е допустима само доколкото "тяхното разгласяване се окаже по-малоценно и поради това в по-малка степен защитимо от интереса . . . на обществеността . . . от разпространяване на информация" (според решение на Конституционния съд от 1996 г.).