"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Речеви, реторични и мисловни похвати

14.12.2006
2. Реториката на програмата се основава на повторението на идеи за "ново качество" на онова, което правителството ще прави. Предполага се, че държавата има права върху дохода и собствеността на гражданството. Твърди се, че тя преотстъпва своя доход на различни групи от населението и отрасли на икономиката. В същото време се забравя, че тя има тези права само доколкото преди това са й преотстъпени според механизмите на представителната демокрация.

Инфраструктура, регионално развитие и благоустройство

14.12.2006
2/ Сред публичните услуги са и инфраструктурните проекти, които включват конкретни мерки за изграждане на пътища, включително на общинско ниво. От стратегията не става ясно как ще се финансират отделните намерения, както и как може да се оцени доколко ефективни са те. Не е ясно и дали това ще стане чрез европейски финансови институции, след като кабинетът предвижда ратифициране на финансов договор с Европейската инвестиционна банка за проект на стойност 30 млн.евро, или увеличение на набираните такси, тъй като се предвиждат промени в действащата тарифа. И в двата случая обаче трудно може да се разбере по какви критерии са определени като по-значими едни проекти от други. За "подобряване на инвестиционен климат" чрез предоставяне на права върху инфраструктура, като отдаване под концесия, дори и не се говори. За целта се предвижда единствено да се "повиши сигурността на правото на собственост", но не и да се открие възможност за упражняване на такова. Развитата инфраструктура се приема за нужно условие за развитие на търговията. Тези ефекти обаче не могат да се наблюдават, когато може да се наложи административно усмотрение при навлизането и оперирането на пазара на автомобилни превози. За последните няколко месеца стана ясно, че пазарът на автомобилните превози е силно доминиран от държавата, от входа на пазара до избора на партньори и пазари, за където са нужни специални разрешителни по квоти. Така също в наскоро обсъжданите промени при издаването на разрешение за тази дейност отново се дискутира как да се избегне допускане на "неблагонадеждни" превозвачи на пазара. С други думи, не може да се разграничат инвестициите в инфраструктурата с изтеглянето на държавата от пазара, за да се наблюдават ефектите от подобрената среда за създаване на благосъстояние. Това изтегляне изключва и поставяне на акцент върху местни производители чрез създаване на по-благоприятни условия спрямо чуждите компании, както предвижда програмата за строителните услуги.

Енергетика

14.12.2006
1/ Един от най-острите предизборни дебати между екипа на сегашното и предишното правителство бе относно подписаните договори за инвестиции в ТЕЦ Марица Изток 1 и Марица Изток 3, съответно от AES и Entergy. Екипът на НДСВ обяви, че предвижда големи промени в регулацията на енергетиката насочени към либерализация и конкуренция, при което въпросните инвестиции да се окажат нерентабилни.

Политика по управление на държавния дълг

14.12.2006
2/ В областта на управлението на държавния дълг правителствената програма залага на "разработване на стратегия за активно управление на дълга", "увеличаване на дела на дълга, деноминиран в евро", "подобряване на лихвената структура на дълга чрез увеличаване на дела на дълга с фиксирани лихви", "подобряване на матуритета на новоемитирания вътрешен дълг и разширяване кръга на новопредлаганите инструменти" и т.н. Всъщност основните въпроси пред политиката по управление на дълга са каква е цената на неговото управление, допустимо ли е по-нататъшно му нарастване и има ли опасност от затруднения в обслужването му. Когато се планира управлението на дълга, трябва да се има предвид, че новите кредити увеличават допълнително обслужването, а върху размера на плащанията влияят и колебанията в лихвите на международните кредитни пазари. По нищо не личи да са правени някакви конкретни сметки по тези въпроси при разработването на програмата. Не е ясно например с какво увеличаването на деноминирания в евро дълг ще облекчи неговото обслужване предвид на това, че валутния риск така или иначе не може да бъде избегнат. Наред с това явно се изхожда от презумцията, че от активното управление на дълга само ще се печели. Не е изключен обаче и обратния сценарий - загуба в резултат на една "по-агресивна" политика. Възможен е и вариант, при който разходите по активното управление да превишават ползите от преструктурирането на дълговия портфейл. Няма признаци това да е отчетено.

Широко конвертируеми обещания в промишлеността, туризма и търговията

14.12.2006
2/ Смесици. Прави впечатление, че и в трите области - индустрия, туризъм и търговия, в програмата са формулирани чудесни приоритети "създаване на благоприятен бизнес климат, национална индустриална политика, макроикономическа стабилност и повишаване на доходите", само че следващите задачи и цели имат пожелателен или противоположен характер. Тоест, как да се постигне нарастване на доходите и благоприятен бизнес климат? Ами чрез "пазарна експанзия, ограничаване до "разумния" минимум на разрешителните, регистрационните и съгласувателните режими, балансирано развитие на дребния, средния и едрия бизнес, генериране на широко конвертируеми експортни ресурси" и др. От това може да бъде направен изводът, че правителството все още няма ясна представа за конкретни мерки и действия за подобряване на условията за бизнес в страната, а вместо това се правят обещания с абстрактен характер, а в някои случаи и с неясен икономически смисъл (широко конвертируеми експортни ресурси).

Речеви, реторични и мисловни похвати

14.12.2006
2. Реториката на програмата се основава на повторението на идеи за "ново качество" на онова, което правителството ще прави. Предполага се, че държавата има права върху дохода и собствеността на гражданството. Твърди се, че тя преотстъпва своя доход на различни групи от населението и отрасли на икономиката. В същото време се забравя, че тя има тези права само доколкото преди това са й преотстъпени според механизмите на представителната демокрация.

Държавна администрация

14.12.2006
В преобладаващата си част приоритетите са значими, ясно дефинирани и изпълними, но често начинът, по-който ще бъдат реализирани целите и задачите, свързани с тези приоритети, е неясен. В общия случай панацея за проблемите в краткосрочен план е написването на стратегия, а в дългосрочен план разработването на план за изпълнението на тази стратегия, което само по себе си нищо не означава, но се предлага за решаването на който и да е проблем. Писането на стратегии се основава на убеждението, че както е казал Чехов "начальство лучше знает". Правителствените стратегии обикновено създават грешни очаквания и мотивират стопанските деятели да търсят облаги за чужда сметка.Разделянето на програмата на приоритети, цели, задачи и действие е добър похват, само дето в повечето случаи няма никаква връзка между отделните категории планове. В областта на борбата с корупцията, например, основните цели са създаване на ясни процедури и облекчаване, и намаляване на лицензионните, разрешителните и регистрационните режими. За изпълнението на тези цели правителството си поставя за задача да извърши преглед на посочените режими и да създаде вътрешни и външни процедури за разследване на "лошо администриране и корупция". И изведнъж, действието, което според тях ще осигури изпълнението на декларираните цели и задачи е разработване на стратегия за борба с корупцията. И това е всичко! Колко било лесно, а никой досега да не се сети!

Социална политика и пазар на труда

14.12.2006
1/ Увеличаването на МРЗ ще има негативен ефект върху заетостта. Една част от наемните работници имат производителност, която не позволява на техните работодатели да плащат по-висока заплата от МРЗ. Това ще има ефект поне в още две посоки: 1) стимулиране на неформалната активност, и 2) нарастване на трансферите от бюджета (за осигуровки и обезщетения на безработни).

Приватизация

14.12.2006
2/ Стремежът да се привличат "стратегически инвеститори" ще стимулира използването на конкурси (по-непрозрачната и по-бавна техника), вместо търгове. Друг ефект вероятно ще е продължаване на традицията да се включват неценови ангажименти, например за заетост и инвестиции, в договорите. Те ще са бариери за излизане (свиване и ликвидация) на някои фирми, което ще блокира ресурси в по-неконкурентни фирми.

Банков и капиталов пазар

14.12.2006
2/ Доминиращата стратегия на българските банки, насочена към консервативна кредитна политика и запазване на пазарния дял, има своето рационално обяснение. То се крие в наследството от финансовата криза през 1996-1997 г., по-стриктната надзорна политика и по-строгите изисквания по отношение на платежоспособността на банките.

Външна политика

14.12.2006
2/ Програмата съдържа редица препоръки към международните, включително търговски, договори. По особен начин са определени интересите, които поддържат двустранните отношения. Така например за държавите от Централна Азия и Кавказ като водещи се определят икономическите интереси: "значителни суровини и енергоносители", "инфраструктурни проекти". При руските интереси обаче не са класирани икономически, а основно политически аргументи. Сред тях са уреждане на нерешени въпроси и активизиране на политически контакти. Все пак правителството ще се опита да възстанови изгубените позиции на руския пазар, като така преодолее "негативния" за страната търговски баланс.

Принципни положения

14.12.2006
Тези програми са съставени след изборите и компилират неизбежно неясните представи на политическите кабинети на отделните министерства за това, което трябва да се прави със събраното от самата администрация на тези министерства през последните години и месеци, включително мнения на международни организации.

Общественото мнение

14.12.2006
В крайна сметка обаче точно това едва ли ще се случи на българското обществено мнение. Както стана дума по-горе основната задача на програмата е промяна в обществените тълкувания на онова, което се случва, и на онова което прави правителството.

Децата, младите и спорта

14.12.2006
1/ Създаване у децата чувство за отговорност към делата на обществото и трайна нагласа да уважават живота, здравето, собствеността, мнението на другия.

Социална политика и пазар на труда

14.12.2006
1/ Увеличаването на МРЗ ще има негативен ефект върху заетостта. Една част от наемните работници имат производителност, която не позволява на техните работодатели да плащат по-висока заплата от МРЗ. Това ще има ефект поне в още две посоки: 1) стимулиране на неформалната активност, и 2) нарастване на трансферите от бюджета (за осигуровки и обезщетения на безработни).

Приватизация

14.12.2006
2/ Стремежът да се привличат "стратегически инвеститори" ще стимулира използването на конкурси (по-непрозрачната и по-бавна техника), вместо търгове. Друг ефект вероятно ще е продължаване на традицията да се включват неценови ангажименти, например за заетост и инвестиции, в договорите. Те ще са бариери за излизане (свиване и ликвидация) на някои фирми, което ще блокира ресурси в по-неконкурентни фирми.

Банков и капиталов пазар

14.12.2006
2/ Доминиращата стратегия на българските банки, насочена към консервативна кредитна политика и запазване на пазарния дял, има своето рационално обяснение. То се крие в наследството от финансовата криза през 1996-1997 г., по-стриктната надзорна политика и по-строгите изисквания по отношение на платежоспособността на банките.

Външна политика

14.12.2006
2/ Програмата съдържа редица препоръки към международните, включително търговски, договори. По особен начин са определени интересите, които поддържат двустранните отношения. Така например за държавите от Централна Азия и Кавказ като водещи се определят икономическите интереси: "значителни суровини и енергоносители", "инфраструктурни проекти". При руските интереси обаче не са класирани икономически, а основно политически аргументи. Сред тях са уреждане на нерешени въпроси и активизиране на политически контакти. Все пак правителството ще се опита да възстанови изгубените позиции на руския пазар, като така преодолее "негативния" за страната търговски баланс.

Принципни положения

14.12.2006
Тези програми са съставени след изборите и компилират неизбежно неясните представи на политическите кабинети на отделните министерства за това, което трябва да се прави със събраното от самата администрация на тези министерства през последните години и месеци, включително мнения на международни организации.

Общественото мнение

14.12.2006
В крайна сметка обаче точно това едва ли ще се случи на българското обществено мнение. Както стана дума по-горе основната задача на програмата е промяна в обществените тълкувания на онова, което се случва, и на онова което прави правителството.

Децата, младите и спорта

14.12.2006
1/ Създаване у децата чувство за отговорност към делата на обществото и трайна нагласа да уважават живота, здравето, собствеността, мнението на другия.

Инфраструктура, регионално развитие и благоустройство

14.12.2006
2/ Сред публичните услуги са и инфраструктурните проекти, които включват конкретни мерки за изграждане на пътища, включително на общинско ниво. От стратегията не става ясно как ще се финансират отделните намерения, както и как може да се оцени доколко ефективни са те. Не е ясно и дали това ще стане чрез европейски финансови институции, след като кабинетът предвижда ратифициране на финансов договор с Европейската инвестиционна банка за проект на стойност 30 млн.евро, или увеличение на набираните такси, тъй като се предвиждат промени в действащата тарифа. И в двата случая обаче трудно може да се разбере по какви критерии са определени като по-значими едни проекти от други. За "подобряване на инвестиционен климат" чрез предоставяне на права върху инфраструктура, като отдаване под концесия, дори и не се говори. За целта се предвижда единствено да се "повиши сигурността на правото на собственост", но не и да се открие възможност за упражняване на такова. Развитата инфраструктура се приема за нужно условие за развитие на търговията. Тези ефекти обаче не могат да се наблюдават, когато може да се наложи административно усмотрение при навлизането и оперирането на пазара на автомобилни превози. За последните няколко месеца стана ясно, че пазарът на автомобилните превози е силно доминиран от държавата, от входа на пазара до избора на партньори и пазари, за където са нужни специални разрешителни по квоти. Така също в наскоро обсъжданите промени при издаването на разрешение за тази дейност отново се дискутира как да се избегне допускане на "неблагонадеждни" превозвачи на пазара. С други думи, не може да се разграничат инвестициите в инфраструктурата с изтеглянето на държавата от пазара, за да се наблюдават ефектите от подобрената среда за създаване на благосъстояние. Това изтегляне изключва и поставяне на акцент върху местни производители чрез създаване на по-благоприятни условия спрямо чуждите компании, както предвижда програмата за строителните услуги.

Енергетика

14.12.2006
1/ Един от най-острите предизборни дебати между екипа на сегашното и предишното правителство бе относно подписаните договори за инвестиции в ТЕЦ Марица Изток 1 и Марица Изток 3, съответно от AES и Entergy. Екипът на НДСВ обяви, че предвижда големи промени в регулацията на енергетиката насочени към либерализация и конкуренция, при което въпросните инвестиции да се окажат нерентабилни.

Политика по управление на държавния дълг

14.12.2006
2/ В областта на управлението на държавния дълг правителствената програма залага на "разработване на стратегия за активно управление на дълга", "увеличаване на дела на дълга, деноминиран в евро", "подобряване на лихвената структура на дълга чрез увеличаване на дела на дълга с фиксирани лихви", "подобряване на матуритета на новоемитирания вътрешен дълг и разширяване кръга на новопредлаганите инструменти" и т.н. Всъщност основните въпроси пред политиката по управление на дълга са каква е цената на неговото управление, допустимо ли е по-нататъшно му нарастване и има ли опасност от затруднения в обслужването му. Когато се планира управлението на дълга, трябва да се има предвид, че новите кредити увеличават допълнително обслужването, а върху размера на плащанията влияят и колебанията в лихвите на международните кредитни пазари. По нищо не личи да са правени някакви конкретни сметки по тези въпроси при разработването на програмата. Не е ясно например с какво увеличаването на деноминирания в евро дълг ще облекчи неговото обслужване предвид на това, че валутния риск така или иначе не може да бъде избегнат. Наред с това явно се изхожда от презумцията, че от активното управление на дълга само ще се печели. Не е изключен обаче и обратния сценарий - загуба в резултат на една "по-агресивна" политика. Възможен е и вариант, при който разходите по активното управление да превишават ползите от преструктурирането на дълговия портфейл. Няма признаци това да е отчетено.

Широко конвертируеми обещания в промишлеността, туризма и търговията

14.12.2006
2/ Смесици. Прави впечатление, че и в трите области - индустрия, туризъм и търговия, в програмата са формулирани чудесни приоритети "създаване на благоприятен бизнес климат, национална индустриална политика, макроикономическа стабилност и повишаване на доходите", само че следващите задачи и цели имат пожелателен или противоположен характер. Тоест, как да се постигне нарастване на доходите и благоприятен бизнес климат? Ами чрез "пазарна експанзия, ограничаване до "разумния" минимум на разрешителните, регистрационните и съгласувателните режими, балансирано развитие на дребния, средния и едрия бизнес, генериране на широко конвертируеми експортни ресурси" и др. От това може да бъде направен изводът, че правителството все още няма ясна представа за конкретни мерки и действия за подобряване на условията за бизнес в страната, а вместо това се правят обещания с абстрактен характер, а в някои случаи и с неясен икономически смисъл (широко конвертируеми експортни ресурси).