"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Какво поиска бизнесът на Пловдивския панаир?

14.12.2006
Предприемачите направиха предложения за приемане на нови закони и промяна на стари, както и предложения към работата на администрацията. Сред предложенията на бизнеса бяха: 1/ Приемане на Закон за високите технологии; 2/ Ускоряване на приемането на Закон за браншовите организации; 3/ Въвеждане на лицензионен режим за участниците в търгове за държавни поръчки; 4/ Диференциран подход по отношение на фирмите и секторите (по преценка на администрацията) в прилагането на Закона за обществените поръчки.

Добрите идеи за развитие на стопанството и благосъстоянието

14.12.2006
ЕКМИ смята, че правителството трябва да извърши следното: а) да провежда по-ефективна борба с корупцията; б) да подобрява качеството на корпоративното управление; в) да приватизира съществуващите монополи в името на по-добрия инвестиционен климат; г) да подобри инфраструктурата; д) да създаде по-добра среда за развитие на високи технологии е) да създаде работещ капиталов пазар; ж) да подпомогне развитието на малки и средни предприятия.

Размисли по последни статистически данни

14.12.2006
1/ По данни на БНБ, салдото по текущата сметка е -376 млн. дол (при -456 млн. за същия период на миналата година). До голяма степен промяната се дължи на приходите от лиценза за втори GSM-оператор, но дори без тях, продажбите на услуги (туризъм, транспорт и др.) на чуждестранни потребители са нараснали с 16%. Приходите от туризъм са нараснали с 14%, а от международен транспорт - с 12%. Тенденцията (между другото, потвърдена и от растящия дял на услугите в БВП) е към преструктуриране на икономиката към предоставяне на услуги, износът на които вече е 53% от износът на стоки (при около 30% за 1991-1996г.).

"Добро" правителство, "лош" фонд

14.12.2006
- вероятно голяма част от гражданите продължават да вярват, че МВФ 'не дава на правителството да повиши доходите им'.