"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2009 – ПРЕГЛЕД, АНАЛИЗ, ПРЕПОРЪКИ

ИПИ / 31.10.2008
До съставянето на проекта за бюджет за 2009 година настоящото правителство практически нямаше извинения за отлагане на най-важните реформи в публичната сфера, или поне не икономически. Икономиката регистрираше растеж от над 5%, имаше рекордни нива на чуждестранни инвестиции, безработицата намаляваше.

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2009 – БЮДЖЕТНА РЕФОРМА

ИПИ / 31.10.2008
Министерство на финансите откроява два основни момента по отношение на бюджетната реформа. Това са програмното бюджетиране и финансовата децентрализация.

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2009 – ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

ИПИ / 31.10.2008
Разходите за общи държавни служби финансират публичната администрация (местна и централна), както и разходите за бюджетно финансиране на науката. Както се вижда от данните, нарастването на средствата за периода на това правителство е повече от 60%. Нарастването се дължи като поради увеличение на броя на хората в администрацията, така и заради увеличение на заплатите в публичния сектор.

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2009 – ОБРАЗОВАНИЕ

ИПИ / 31.10.2008
Разходите за образование от държавния бюджет за 2009 г. възлизат на 3,001 млрд. лв., което представлява ръст от 15.1% спрямо 2008 г. Тъй като броят на учениците намалява средно с 3% на година, увеличението на средния единен стандарт на един ученик е с 23,6% спрямо предходната година.

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2009 – СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

ИПИ / 31.10.2008
Разходите за социално осигуряване, подпомагане и грижи заемат най-висок дял на публичните разходи по функции (близо една трета от всички разходи). През 2009 г. техният размер е 9,2 млрд. лв., с 20,8% повече спрямо предходната година.

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2009 – ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ

ИПИ / 31.10.2008
В бюджета за 2009 г. разходите по тази функция са в размер на 544 млн. лв. Това представлява 20% повече за разлика са предвидените разходи в бюджета за 2008 г. – 453,4 млн. лв. Разходите са разделени по няколко основни точки: почивно дело, физическа култура и спорт, култура и религиозно дело.

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2009 – МАКРОРАМКА

ИПИ / 31.10.2008
Основните допускания в макрорамката на проекта за бюджет 2009 са свързани с въздействието на световната икономическа криза върху българската икономика. Кризата намира пряко изражение в прогнозата за растежа на брутния вътрешен продукт (БВП) на страната, която се понижава до 4.7% в реално изражение.

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2009 – ПРИХОДИ И ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА

ИПИ / 31.10.2008
През 2008 г. отново ще има рекордни приходи по консолидираната фискална програма. Заложените приходи в бюджетната рамка за следващата година са в размер на 32 556 млн. лв., което на практика е повече от БВП на България за 2002 година!

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2009 – ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

ИПИ / 31.10.2008
В бюджета за 2009 г. разходите за отбрана и сигурност са в размер на 3521,6 млн. лв. Тук се включват също разходите за съдебната власт, администрацията на затворите и защита на населението, управление на дейности при кризи, стихийни бедствия и аварии. Общите им разходи през 2009 г. се увеличават с 13,3% спрямо тези за 2008 г., но като процентно изражение от БВП представляват почти същата стойност – 4,79% за 2009 г. при 4,7% през 2008 г.

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2009 – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ИПИ / 31.10.2008
Разходите за здравеопазване, в т.ч. и резерв, в бюджета за 2009 г. възлизат на 3086,3 млн. лв. Това са над 480 млн. лв. повече от заложените разходи за 2008 г., а процентното им номинално нарастване е 18,4%. От 2005 г. насам това е първата година, през която разходите за здравеопазване отбелязват растеж като процент от БВП. Те имат дял от 4,2% спрямо прогнозния БВП за 2009 г.

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2009 – ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ИПИ / 31.10.2008
Най-бързо от публичните разходи по функции растат разходите за “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” – с 29.5% спрямо миналата година и достигат 1,96 млрд. лв. Спрямо 2005 г. тези разходи са нараснали 2,7 пъти.

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2009 - ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА

ИПИ / 31.10.2008
През 2009 г. размерът на всички средства, получавани по линия на ЕС, се очаква да достигне 2 957 млн. лв. В същото време вноската на България в бюджета на ЕС за 2009 г. ще бъде в размер на 932 млн. лв. Ако всичко върви според очакванията на Министерство на финансите, то през 2009 г. следва да се облагодетелстваме от взаимоотношенията ни с ЕС с малко над 2 млрд. лв.

Покана: Награден фонд за принос към свободата на духа „Георги Василев”

ИПИ / 31.10.2008
На 05 ноември 2008, в Пресклуба на БТА, от 14 ч. ще се състои церемонията по връчването на наградите за 2008. Награди ще получат Георги Ангелов, Копринка Червенкова, Нели Червенушева и Малина Томова.