"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Държавни помощи и европейски норми

14.12.2006
Коментар: 1/ С решението се създават условия или критерии, при които могат да се отпускат държавни помощи в избрани (от общността) отрасли, оценени като значими. Идеята на подобни политически решения е да се избегне прибягването до мерки за защита на търговията като следствие от държавна помощ. В повечето случаи политиците приемат стопанските ефекти от свободната конкуренция като условие за (винаги успешна) държавна намеса на пазара. Приетите с решението критерии обаче целят да ограничат политическата протекция за създаване на непазарни предимства пред конкурентите. Тези цели могат да се постигнат със засилен контрол при разходването на държавни средства за подпомагане на индустрии, чиито продукти се търгуват на европейския пазар, както и с регулиране на процедурите за взимане на решения, свързани с предоставянето на държавни помощи. В момента трудно може да се пресметне размера на т.нар. държавна помощ (разбирана и като разсрочени задължения) поради множеството институции, които могат да разполагат с публични средства за частни цели. Затова и с правилата европейските институции ще наложат на националните правителства да поддържат публичен списък на предоставените от тях държавните помощи, което се очаква да създаде по-прозрачни процедури при взимането на решения в стопанската политика.

Акценти и странности в резолюцията на Европейския Парламент за България

14.12.2006
1/ Европейският парламент приема, че страната все още среща трудности пред създаването на "...институционална рамка за напълно функционираща пазарна икономика, способна да се справи с конкурентния натиск и пазарните сили в ЕС...". Това създава повече яснота за използваните критерии при оценката - наличието на определени институции може да се установи, докато съществуването на "функционираща пазарна икономика" няма как да се покаже с обективни и измерими факти.

Стопанските жертви

14.12.2006
Имаме работа с нетипичен случай на т. нар. монументално стопанско нещастие. Такива нещастия са случаите на принудително извеждане от строя на основни институции или възможности на даден пазар или икономика за непревидидимо дълъг период от време от неконтролирани сили. Типични и добре изследвани примери са земетресението в Кобе, Япония, от 17 януари 1995 г., когато загинаха 4 571 души, невъзможността в продължение на десет века Исландия да участва в производството на риба невъзможността развиващи се страни да превърнат в капитал активите и природните богатства, с които разполагат.