"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

България влезе в „черния” списък на Европейския Съюз

Зорница Манолова / 14.03.2008
Бюджетът на Европейския Съюз за 2008 г. възлиза на 129.1 млрд. евро! 45% от бюджета са предвидени за подпомагане на икономическия растеж и единството на държавите-членки в ЕС-27. Надеждното управление на тези средства не е гарантирано и това налага определена оценка и определяне на злоупотребите с европейските пари.

За синдикатите и тока!*

Петър Ганев / 14.03.2008
В последно време става все по-модерно да се стачкува. Почти не остана професионална гилдия или пък група от работници на колективен трудов договор, която да не обяви ефективни стачни действия или най-малкото да заплаши с такива. Това, което обединява всички подобни случаи, най-често е поставянето на свръх високи или пък направо безумни изисквания към съответните отговорни органи. Случаят със столичното електроразпределителното дружество обаче е по-различен от останалите и дава сериозни теми за размисъл.

Няколко факта за ефектите от публичните разходи в Обединеното кралство*

Методи В. Методиев / 14.03.2008
От края на 1999 г. в Обединеното кралство започва период на значително нарастване на публичните разходи. От 1999 г. до 2007 г. публичните разходи се увеличават с 5 процентни пункта отнесени към БВП на страната. Увеличаването на преразпределението на средства се наблюдава в почти всички бюджетни сфери. Например парите отделяни за здравеопазване нарастват около два пъти, тези отделяне за образование се увеличават с 60 процентни пункта.

Позитивния подход към околната среда*

Петър Ганев / 14.03.2008
Философията и идеите, които обединяват природозащитниците в нещо като социално движение по целия свят, не са дефинирани с един единствен термин в България. Най-често използваната дума „Environmentalism” (environment = околна среда) няма еквивалент в родния език и затова ще използваме по опростения термин „екологизъм”. Най-просто казано, екологизмът е движение насочено изцяло към опазването и консервирането на околната среда.