"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

14.12.2006

1/ В пазарна среда основните принципи, към които банките се придържат при управлението на своите активи, са осигуряване на рентабилност, поддържане на ликвидност и минимизиране на риска. Избора на конкретен актив при попълване на банковия портфейл се определя от ресурсите, с които банката разполага, тяхната падежна структура, дохода от актива, неговата ликвидност и риска от загуба. От тази гледна точка няма нищо необичайно в решението на българските банки да влагат една немалка част от набраните от тях средства под формата на депозити в чужбина и ценни книжа. В случая банковите мениджъри действат в съответствие с благоразумната банкова практика и с оглед на интересите на акционерите и вложителите си, избирайки активи с относително висока доходност и ликвидност при нисък риск.

Отложените проблеми на новото правителство

14.12.2006
2/ Отлагане на реформите в енергетиката, газта и топлофикацията. Това правителство ще трябва да прави неща, които бе наложително да се извършат през 1998 г.: да се разшири формата на ценообразуването и да се премахне ценовата дискриминацията на деловите потребители за сметка на ценовата субсидия за домакинствата, да се "демонтират" държавните монополи като се поставят под контрола на потребителите и да се отвори достъпа на трети страни до пазара. Изглежда най-трудното ще бъде правителството да престане да си служи с ценообразуването в тези области като инструмент на социалната политика. Вероятно е цените на електроенергия за домакинствата да се увеличат до около 60 на сто. Без такова увеличение е невъзможно да има рационализъм (неизкривяване на сигналите в търсенето и предлагането) в системата, който по-късно ще доведе до по-добри и евтини услуги. Вероятно най-разумно ще бъде затварянето на всички губещи предприятия в топлофикацията, а останалите да се задължат да договарят цените с потребителите. МВФ прие една относително социална програма в тази област.

За смисъла на преразглеждането на досега сключените приватизационни сделки

14.12.2006
2/ Въпросът е какво въздействие ще окаже на инвеститорите намерението за тотално преразглеждане на сделки? Първият вероятен ефект е създаването на обстановка на несигурност. Възникват опасения от негативни последици при преразглеждане на вече сключени сделки. От друга страна за потенциалните инвеститори решението на АП означава повишаване на рисковата характеристика на страната. Не трябва да се забравя, че в България само допреди 4г. имаше хиперинфлация, а сега искаме да "насърчим престрашилите се" чуждестранни инвеститори с преразглеждане на вече сключени договори. Не трябва да се забравя и фактът, че чуждестранните инвестиции в България през 2000г. достигат 1,1 милиарда долара, от които 530 милиона дол. са от приватизационни сделки, което е добро постижение в сравнителен план с другите Балкански държави. Инвестиционния климат в страната се подобрява и никой няма полза, най-малко АП, от деклариране на намерения за масово преразглеждане на сделки.

Възможни подходи за разрешаване на проблемите с местните финанси

14.12.2006
1/ В момента общините получават от централния бюджет общи субсидии, целеви субсидии и субсидии по инвестиционни програми. Общите субсидии представляват опит за централизирано преразпределение на средства с цел изравняване на състоянието в различните общини. Сегашните критерии за определяне на общата субсидия са основани на няколко обективни показателя и се приемат всяка година със закона за държавния бюджет.

Какво намаление на ДОД може да очакваме?

14.12.2006
- Около 250 000 души получават (по данни на НСИ и собствени изчисления на ИПИ) под 200лв. месечно; те ще плащат с 5,20 лв. по-малко на месец, което намалява данъчното задължение наполовина.