"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

За контрола върху срока за наем

Светла Костадинова / 05.01.2007
В началото на декември в парламента беше внесено от група народни представители предложение за премахване на ограничението за максимален срок на договор за наем от 10 години. Мотивите на вносителите според информация в пресата са, “че собствениците могат да се защитят и сами по договорен път”.

Съдебната практика в областта на строителството

Светла Костадинова / 05.01.2007
Една от основните пречки пред развитието на строителството в България е Закона за устройството на територията (ЗУТ) в сегашния му вариант и многобройните наредби, регулиращи отрасъла. От една страна ЗУТ е прекалено конкретен за дадени случаи и процедури, което налага съществуването на голяма администрация на централно и общинско ниво, което пък от своя страна улеснява корупцията. От друга страна, законът не винаги дава ясни формулировки, предоставя правомощия на общините, които “злоупотребяват” с тях и нерядко налагат допълнителни изисквания и пречки пред строителния процес.

REACH - как Европейският съюз защитава потребителя

Яна Попкостова* / 05.01.2007
Тази седмица Европейският съюз окончателно прие закона по регистрация, оценка, разрешение и ограничение на химикали (REACH) след продължилите около 8 години упорити битки между индустриите и еколозите. Официалната цел на REACH е да подобри общественото здраве, като предостави достатъчно знания на потребителя за опасните химични вещества и замени опасните продукти на пазара с такива, които не крият риск за здравето. Как това ще бъде осъществено е много интересно.

Бележки по БВП

Димитър Чобанов / 05.01.2007
През седмицата бяха оповестени предварителните данни за размера на брутния вътрешен продукт (БВП) и неговите компоненти. Продължава позитивната тенденция на развитие на българската икономика, като реалният стопански растеж за първите девет месеца на годината достига 6.3%.

Натура 2000 – повече натурална, отколкото природна

Адриана Младенова / 05.01.2007
“Натура 2000” е поредното доказателство за противоречията, които съществуват в политиките на ЕС и разминаването между заложената цел и резултата, до който водят инструментите на Общността. Макар с привидно благородна задача за запазване на природата и биологичното разнообразие в Европа, проблемите и негативните странични ефекти, които поражда програма “Натура 2000”, са дълбоко залегнали в нейната същност.