"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Конкурс за студентско есе

09.01.2007
Обявява Конкурс за студентско есе на тема: “Европейският съюз – съюз на икономическите свободи или съюз на субсидиите”

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИПИ / 09.01.2007
Прегледът на проекта за държавен бюджет за 2007 година на министерството на финансите очерта няколко ясни тенденции.

ПОЛИТИКА ПО ДЪЛГА

ИПИ / 09.01.2007
Политиката по публичния дълг през 2007 г. ще се състои в запазване на разумното му управление, която се следва от началото на мандата на настоящото правителство.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

ИПИ / 09.01.2007
Социалното осигуряване представлява най-големият разход за бюджета (33% от общите бюджетни разходи). Социалната политика на правителството има влияние върху всеки български гражданин. Социалните осигуровки в България представляват най-големия данък върху работещите без това да е свързано с по-голяма сигурност за бъдещето. Всички пенсионери в България разчитат на държавата за своите пенсии; размерът на пенсиите и нисък, броят на пенсиите нараства и затова и разходите на държавата се повишават с всяка година, но незначително като размер, а значително като брой. От няколко години се говори за реформа, която ще прекъсне този затворен кръг, но в замяна се отпускат все повече пари без да се правят сериозни промени, които биха повишили стимулите на гражданите и бизнеса да плащат осигуровките. Намалението от 6% на размера на осигурителната тежест през 2006 година е реформа в правилната посока и трябва да се продължи в същата посока.

ОБРАЗОВАНИЕ

ИПИ / 09.01.2007
Разходите за образование заемат пето място от общите държавни разходи (10.5%). Факт е, че в България парите никога не стигат за да се задоволят нуждите и исканията на образователна система.

Общо държавни служби

ИПИ / 09.01.2007
Перото “Общи държавни служби” обхваща финансирането на основните разходи, предвидени за публичната администрация (министерства, ведомства, комисия за финансов надзор, сметна палата, общини), Българската академия на науките и висшите държавни училища. Тук не се включват специфичните разходи (за отбрана и сигурност, образование, здравеопазване и др.), които се отчитат в отделни обособени пера.

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ

ИПИ / 09.01.2007
ЕС осигурява финансова подкрепа чрез няколко основни инструмента за провеждането на “Регионалната структурна политика”: структурните фондове (Европейски фонд за регионално развитие, Европейски социален фон и Кохезионен фонд) и специализирани фондове (Европейски селскостопански фонд за развитие на селските райони и Европейски фонд за развитие на рибарството ), както и чрез други съществуващи финансови инструменти като инициативи, програми и др.

УВОД

ИПИ / 09.01.2007
В последните четири години правителството в България се наслаждаваше както много малко страни от Европа на значително преизпълнение на бюджетните приходи, които дори след извънредните разходи в края на годината оставяха значителен и постоянно растящ бюджетен излишък. В резултат на превишението на приходите над разходите в бюджета, правителството имаше реалната възможност да продължи да харчи огромни, постоянно нарастващи суми за отбрана, образование, здравеопазване, социално осигуряване и държавна администрация.

Лорд Харис от Високия Кръст: не съвсем известни заслуги

Красен Станчев / 09.01.2007
Кончината на Ралф Lord Harris of High Cross стана повод за много хора по света да си припомнят ролята на либертарианските идеи за общия преход от централно планиране към относително нормална пазарна икономика, първо в Обединеното кралство, след това в САЩ, а след това и в много други страни.

ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ИПИ / 09.01.2007
В бюджет 2006 г. беше публично афиширана политиката за “преструктуриране на разходите и оптимизиране числеността на персонала. Идеята за съкращаване с 10% на държавната администрация от 1 април 2006 г. остана по-скоро в сферата на добрите пожелания и PR кампании на коалиционното правителство, но не и реално изпълнен ангажимент.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

ИПИ / 09.01.2007
Икономически дейности и услуги е съставна функция на перото в републиканския бюджет „Публични разходи по функции”. То от своя страна се включва във цялостната разходна политика на правителството. Тази функция отразява взаимоотношенията на бюджета с реалния сектор и поетите ангажименти на правителството по извършване на т.н. структурни реформи. Основен механизъм на тези взаимоотношения са програмите по финансиране и субсидиране на отделните подотрасли. Предвидените средства по това направление в проектобюджета за 2007 имат за цел да обезпечат осъществяването на държавните политики в отделните сфери, както и нормалното функциониране на министерствата и ведомствата, отговорни за тяхното реализиране

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ИПИ / 09.01.2007
Разходите в областта на здравеопазването заедно със заложения резерв ще се повишат с 10.6% спрямо планираните в бюджета за 2006 г. Тук обаче, трябва да се отчете традиционното превишение на разходите над обявените в закона за бюджета за съответната година. Следователно разходите за 2006 и за 2007 г. може да се очаква да бъдат по-високи, както това се случваше през 2004 и 2005 г.

ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

ИПИ / 09.01.2007
Перото включва разходите за българските въоръжени сили, полицията, съдебната власт и администрацията на затворите.

ПРИХОДИ И ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА

ИПИ / 09.01.2007
През 2005 година въпреки твърденията на Министерството на финансите, нашата прогноза за огромен бюджетен излишък се изпълни /както и през 2004 година/. Същото се случва и през 2006 година – очакваните приходи по всеки един вид приходи и по всеки един отделен данък са значително по-високи, отколкото ги прогнозира министерството на финансите. Преизпълнението на приходите към края на годината се очаква да надмине 1.7 милиарда лева, което е много близо до прогнозата ни от началото на годината и с 1.7 милиарда лева повече от прогнозата на Министерството на финансите.

БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА ПРЕЗ 2007

ИПИ / 09.01.2007
Анализ на приходите в бюджета Приоритетите на бюджетната политика за 2007 г. Нашите коментари Положителни тенденции в проектобюджет 2007

МАКРОРАМКА

ИПИ / 09.01.2007
Основен елемент при изготвянето на прогнозата за бюджета през следващата година е съставянето на макрорамката за него. Тя отразява ситуацията на вътрешния и на международните пазари и влиянието им върху икономиката на страната. Особено важни в случая са допусканията, тъй като неточностите в тях биха могли да доведат до съществени изменения в крайните резултати.