"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Заключение

ИПИ / 09.01.2007
През февруари т.г. Световната банка повтори една от препоръките, които ние бяхме отправили към министър-председателя преди една година. А именно, тя посочи, че „за да подобри управлението и финансовата отговорност в публичния сектор, правителството трябва да опрости прекомерно усложнената законодателна и регулативна рамка и да приложи напълно новите рамки за финансова отчетност...”. Правителството не се вслуша и в този съвет.

Транспорт

ИПИ / 09.01.2007
Отрицателни развития. Положителни развития.

Земеделие

ИПИ / 09.01.2007
Започна служебна регистрация на стопанства с винени сортове лозя след промените в Закона за виното и спиртните напитки. Чрез служебната регистрация се цели “попълване на лозарския регистър” на страната, тъй като част от наличните лозови масиви до момента не са регистрирани.

Здравеопазване

ИПИ / 09.01.2007
Започнаха първи стъпки към реформа в здравеопазването, макар и плахи и недостатъчни за подобряване на системата. В началото на 2006г. с труктурата на бюджета на НЗОК беше променена и от тази година болничните заведения се финансират изцяло от НЗОК.

Пазар на труда

ИПИ / 09.01.2007
Минималната работна заплата беше повишена през 2006 година на 160 лв. Нарастването е с приблизително 6.7% и на пръв поглед изглежда нещо положително за хората с ниски доходи, но на практика има множество неблагоприятни ефекти.

Осигуровки

ИПИ / 09.01.2007
Политиката по отношение на осигурителната тежест представлява една от мерките на правителството, които могат да бъдат подкрепени. Понижението на пенсионните осигуровки с 6 процентни пункта и повишаването на вноската в частен пенсионен фонд (втори стълб) представлява позитивно развитие. Настоящото правителство е първото, което понижава осигурителната тежест. Заедно с това се повишава делът на осигуряването, основано на капиталов принцип чрез натрупване на средства по лична сметка, което през 2006 г. е 4% от осигурителния доход, а през 2007 г. се предвижда да е 5%.

Раздържавяване

ИПИ / 09.01.2007
Характерна особеност за политиката на настоящото правителство през изминалата година е въздържането от всякакви фактически действия по отношение на раздържавяването. След като пое властта, правителството не извърши нито една голяма сделка, като приватизацията на „Булгартабак” изглежда няма да се състои в обозримо бъдеще. Наличието на силен интерес от страна на ДПС, а изглежда и на други представители на коалицията, по всякакви начини възпрепятства продажбата на холдинга. Освен това за тютюневия сектор се отделят все повече средства, като субсидията за фонд „Тютюн” значително превишава тази за фонд „Земеделие”.

Държавна администрация

ИПИ / 09.01.2007
През последните няколко дни електронни и печатни издания публикуваха нови данни относно непрекъснато покачващия се размер на държавния апарат. За периода от 2000 г. до момента той е нараснал с 50000 души.

Една година от лявото управление

ИПИ / 09.01.2007
Точно преди една година Институтът изпрати писмо на току що избрания министър председател. С онова писмо, отчитайки особеностите на коалицията съставила правителството и вероятността то да управлява четири години, ние предложихме принципи и мероприятия от областта на икономическата политика, които биха позволили това управление да преодолее пропуснатото от предишните правителства, да спомогне за увеличаването на благосъстоянието на гражданите и да преодолее трудностите на съвместното управление при това без да разруши вярванията на съставящите го партии.

"Европа"

ИПИ / 09.01.2007
Преди шест-седем години всички смятаха, че присъединяването към Европейския съюз е процес на покриване на т.нар. икономически критерии – конвергенция на доходите и търговията, достигане на състояние на „функционираща пазарна икономика” и равнище на конкурентност, която позволява да се издържа на напреженията на т.нар. общ пазар.

Енергетика

ИПИ / 09.01.2007
Едно от малкото положителни развития в областта на енергетиката е стартиралата процедура по приватизация на някои топлофикационни дружества – София, Русе, Пловдив. В тази сфера ще се отчете успех, ако се извърши прозрачна приватизация и се спази конкурсното начало.

Образование

ИПИ / 09.01.2007
„Най-значимата” промяна в сферата на образованието от началото на мандата е увеличаването на учителските заплати. Въпреки първоначалните коментари на министрите на образованието и финансите, че няма пари, Янка Такева се пребори като “по учебник” за увеличаване на заплатите с 4% от 1 януари 2006 г. и с още 6% от 1 юли.

Регулиране на икономическите дейности

ИПИ / 09.01.2007
Повечето от коментарите са по повод новоприети законодателни изменения от това правителство и парламент; по-малка част се отнасят до приети, но абсурдни изменения от предишното правителство, които не са “докоснати” или доразвити от сегашното управление.

Социална политика

ИПИ / 09.01.2007
Социалната политика на настоящото правителство може да се „похвали” с конкретни мерки.

Бюджет и данъци

ИПИ / 09.01.2007
Основните моменти в данъчната политика са намалението на данъка върху личните доходи, намалението на осигуровките с 6 проценти пункта, повишението на акцизите върху горивата, алкохолните напитки и цигарите, повишението на данъчната оценка на недвижимите имоти и съответно на данъка, повишение на такса смет. Цялостният очакван резултат от тези промени е нарастване на общите данъчни приходи. През 2006 г. ставката по данъка върху печалбата не беше понижена, но се направиха промени относно амортизацията и облагането на някои разходи. Нулевата ставка по реинвестираната печалба не беше въведена.

Права на собственост

ИПИ / 09.01.2007
Изглежда, че правителството стихийно води политика по отношение на нарушаване на правата на частна собственост.

Държавно управление

ИПИ / 09.01.2007
Като факт е неприятно, но правителството запазва традицията за непрозрачност на управлението.

Завареното положение

ИПИ / 09.01.2007
Българските стопански реформи от 80-те години на миналия век до 1997 г. имат една особеност: благодарение на недалновидността и егоизма на управляващите преди 1990 и между 1993 и 1997 г. в страната бяха разрушени повече възможности повече хора да произвеждат и живеят по-добре отколкото такова разрушаване на капитал се случи в други страни.