"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Високата степен на профсъюзно членство води до намалени доходи и по-ниска заетост сред младежите, имигрантите и жените

ИПИ / 09.01.2007
С разрешението на авторите представяме резюме на изследването на шведския изследователски институт Рацио на тема “Пет конкуриращи се системи за колективен договор - международен обзор”. Целта на доклада е да направи обзор и да опише как системите на колективните трудови договори, подобни на шведската, са се променили през последните години.Пълният текст на анализа можете да прочетете на страницата на ИПИ тук.

Конституционните правомощия на президента и раждането на деца

Красен Станчев / 09.01.2007
Уважаеми г-н президент, Прелитайки над страната и от време на време връщайки се в нея, аз чета съобщенията в печатните и електронни средства за общуване. При един такъв случай аз се запознах с онова, което с сте споделели с народонаселението при посещението си в Созопол на 17 т.м.

Размисли за държавния сектор

Велико Димитров / 09.01.2007
По рано тази седмица беше сключена първата в страната застраховка “Медиен риск” с една от многобройните български медии. Срокът на полицата е една година и покрива няколко вида риск, свързани с потенциални обвинения срещу медията, както следва: за клевета или обида, въвеждане в заблуждение, издаване на чужда тайна, за нарушение на правата на интелектуална собственост, вкл. авторско право, търговска марка и права върху патенти.

Правителствените разходи в Европа и България

Светла Костадинова / 09.01.2007
Наскоро беше публикувана статистика за разходите на правителствата на страните-членки на ЕС за 2004 година. Най-големите разходи са тези за социална политика със среден размер от 18.9% от БВП общо за всички страни. Следват разходите за здравеопазване със средни нива от 6.4% и образование – 5.3%.

БВП в Европа

Елена Маринова / 09.01.2007
Съотношението БВП на човек от населението е показател и база за сравнение на степента на икономическо развитие на отделните страни. Все пак трябва да се имат предвид някои разлики при отчитане на БВП (например по отношение на косвено измерените услуги на финансовите посредници).

Пенсионна реформа чрез диференцирани данъци?

Адриана Младенова / 09.01.2007
В началото на седмицата започна дебат около данъчното третиране на внесените средства в доброволните пенсионни фондове (ДПФ). Според законовата уредба в страната личните вноски в доброволното пенсионно осигуряване се приспадат от дохода на физическите лица преди данъчно облагане, но при преждевременно изтегляне на средствата, те подлежат на 12% данък.

Размишления относно борбата с корупцията в енергетиката

Георги Касчиев / 09.01.2007
Често се питам как хората на Балканите успяват да си плащат тока. Цените на електроенергията и газта понякога дори са по-високи от тези в ЕС ” , Ноември 2005 год., E врокомисарят по енергетиката Андрис Пиебалгс в интервю за македонския вестник "Дневник"

Докладът по изпълнението на бюджета през 2005 год. – нищо ново под слънцето

Димитър Чобанов / 09.01.2007
Наскоро беше публикуван официално “Доклад по отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2005 г.”(1) В него се представя състоянието на публичните финанси през миналата година и се прави анализ на насоките на правителствената политика по отношение на най-важните области в икономиката.