"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Масларова срещу Орешарски

Велико Димитров / 16.12.2006
Проектодокументът предвижда две основни промени: минималната работна заплата да бъде между 174,8 и 219 лв. и заплатите в частния сектор да се индексират със 100% от прогнозната инфлация по държавния бюджет и до 65 – 70% от прогнозния ръст на производителността на труда в съответните икономически сектори и браншове. Според финансовия министър обаче минималната работна заплата през 2007 г. не трябва да надхвърля 170 лв., а определянето на възнагражденията не трябва да се обвързва с нивото на инфлация в страната. Институтът за пазарна икономика счита становището на г-н Орешарски за правилно от гледна точка на невлошаването на условията и предпоставките за развитие на икономиката и го подкрепя.

ВАС налага да се вземе политическо решение за “Тракия”

ИПИ / 16.12.2006
От една страна е приятно, че ВАС дава същото тълкуване на §36 до преходните и заключителните разпоредби на закона за концесиите, което дадохме и ние веднага след като стана известно, че концесията е подарена без търг и конкурс. От друга страна обаче, решението може да служи за оправдание за политическо бездействие по въпроса. Именно поради това, то бе частично посрещнато с неприемане и негодувание от общественото мнение и пресата.

По-ниски данъчни ставки за всички, не само за земеделците

Адриана Младенова / 16.12.2006
При диференцирани ставки на данъците неминуемо възникват проблеми с администрирането на данъчната система, което значи повече разходи, загуба на време и по-ниска ефективност и прозрачност при събирането на приходите от данъци. Една от възможностите в конкретния случай е да се маркират горивата с намалени ставки и да се продават в лицензирани данъчни складове, но явно все още няма готовност и изграден капацитет в страната затова. Самите земеделски производители са поискали да се възстановяват разходите от по-високите косвени данъци чрез субсидии от ДФ “Земеделие”. Но за целта е нужно да се приеме наредба, която предвижда на базата на какви показатели ще се дават субсидиите и как ще се изчисляват. При всички положения при този вариант възможностите за злоупотреби и манипулиране на данните, подаване на невярна информация за обработваните култури и използваните количества горива, се увеличава.

Брутният вътрешен продукт през първото тримесечие на 2006 г.

Димитър Чобанов / 16.12.2006
За това позитивно развитие могат да бъдат посочени няколко фактора. Един от най-важните от тях е въведеният и успешно функциониращ в страната валутен борд. Той обуславя относителната стабилност на българския лев във вътрешен (по отношение на цените на стоките и услугите в местната икономика) и външен аспект (стойността на лева спрямо останалите валути). По този начин възможността за по-точно планиране на приходите и разходите на фирмите и гражданите се повишава, тъй като се намалява общата несигурност в икономиката, което води и до по-добри условия за бизнес.

Администрацията в България – докажете, че трябва да съществувате

Светла Костадинова / 16.12.2006
През 2005 г. 92% от предвидените 192 лицензионни, регистрационни и разрешителни режими са премахнати или опростени. Това винаги е добро за бизнеса доколкото значителна част от тези режими затрудняват работата на бизнеса и водят до излишни разходи, които могат да се насочат в по-производителни насоки. От друга страна, намаляването на част от режимите ще е основание за намаляване и на част от държавната администрация, а това не се е случило през 2005 година.