"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Разходометърна българското правителство

Адриана Младенова / 16.12.2006
На страницата на Института за пазарна икономика вече може да намерите разходометър на българското правителство. Той измерва колко са правителствените харчове с всяка изминала секунда от началото на годината чрез отброяване на бюджетните постъпления за единица време.

"Чернобил"и "Белене": какво е научено и какво не е научено

Красен Станчев / 16.12.2006
„Чернобил”Катастрофата в Чернобил е плод на човешка грешка.Самата грешка е резултат на неадекватната система на мотивация на действиятана операторите на тамошния 4-ти блок. Дотолкова неадекватна, че оправдававината на онези, които са допуснали грешката.Това се разбира от всички, които са описвали и разсъждавали върху катастрофата.Независимо дали пишещите са били и са „против” или „за” атомните централипо принцип.„Чернобил” е класически пример за казус от теория на игрите, при който пренебрежимониската вероятност на непредвидено събитие от порядъка на 1 към 10 000 сепревръща в своята противоположност при неадекватни на самата нея като техническиниз от събития действия, осъществили единица като безкрайно мощен факторна катастрофата, чиято вероятност се търси.Сред системата стимули, в които работят операторите на 4-ти блок в ЧернобилскатаАЕЦ, основното е следването на експеримент в името на ценности, които няматнищо общо с експлоатацията на атомна централа – планиране на капацитет напроизводство електроенергия при енерго-разпиляваща икономика, за която сетърсят резерви.„Чернобил” променя самото схващане за сигурност на атомните централи. Експериментитестават недопустими. Грешките са описани и включени в инструкции за ядрениоператори. Слабо е вероятно те да бъдат повторени.Онова, което може да се повтори, е системата от стимули – централно планиранена икономиката, лошо делегиране на отговорностите на оператора и неартикулиран(такъв, който не оставя писмени следи, подлежащи на проверка и проследяване)натиск на външни фактори върху операторите. При този тип натиск амалгаматана мотивите, които водят до катастрофични грешки, се привежда в действиев съзнанието на оператора.Особено неадекватни са действията на съветските комунисти след настъпванетона събитието. Те не евакуират хората. Те не съобщават на света и на собственотоси население какво е станало, взимат мерки, които в продължение на дни сапротивоположното на онова, което трябва да се върши. Те са хора, които няматникакво понятие от атом, но са убедени, че не могат да сбъркат. Те са онези,които поддържат фаталната система стимули. Те са чисти политици в смисъл,че бъркат за чужда сметка.След това Горбачов ще напише в спомените си, че тогава те не са знаели действителнитеразмери на нещастието. Защото такова не се било случвало никога.

Питър Дракър за глобалната икономика и националната държава

Станчо Караиванов / 16.12.2006
Дискусиите относно глобализацията често третират въпроса дали приобщаването в световната икономика води до уронване на държавния суверенитет. Според повечето антиглобалисти глобализацията води до демократичен дефицит в отделните страни и отнемане на изконни държавни права. Десни и националистически формации използват подобни аргументи, за да привлекат електорална подкрепа срещу “надвисналата опасност за родината”. Питър Дракър в своята статия “Глобалната икономика и националната държава” [1] предлага своята гледна точка по този въпрос.