"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Данък върху лихвите? По-добре – не

Димитър Чобанов / 16.12.2006
  През седмицата стана ясно, че в министерството на финансите се обсъжда възможността да започнат да се облагат доходите на българските граждани от лихви по депозити. Това е свързано с изискванията на ЕС да се третират еднакво доходите на чуждестранните и местните граждани и освен това с приложението на Директива 2003/48/ЕС в България.

Социалната политика – няколко практични правила

Георги Ангелов / 16.12.2006
  Когато слушаме дебатите за социалната политика и нейната роля за развитието на обществото оставаме с впечатлението, че едва ли не, ако имаме много добра социална политика всички проблеми ще се решат – доходите и пенсиите ще са високи, безработицата ниска, а бедността ще изчезне.

За цената на електроенергията

Георги Касчиев / 16.12.2006
В края на март тази година в редица медии бяха публикувани изявления на изпълнителния директор на НЕК г-н Мардик Папазян за необходимостта от значително увеличение на цените на електроенергията от 2007 год.

Тенденции в спестяванията в икономиката

Адриана Младенова / 16.12.2006
В икономическите среди често се противопоставят две тези – спестяванията или потреблението води до по-голям икономически растеж. Тези, които залагат на потреблението, са привърженици на активна икономическа политика, чрез които се цели увеличаване и стимулиране на търсенето в икономиката. Другата група отчита ролята на спестяванията в икономиката като основен източник на устойчив икономически подем и дългосрочен растеж. В България напоследък в икономическите среди сякаш стана модно да се повтаря, че потреблението в икономиката е твърде голямо, а частните спестявания на гражданите постоянно намаляват, което резултира във все по-голям дефицит по текущата сметка. В разпространения меморандум на МВФ за страната преди седмица едно от най-дискутираните опасения за българската икономика е ниското ниво на спестявания и намаляване на брутните национални спестявания дори в номинален размер през 2005 спрямо 2004 г. Тезата е, че високото ниво на потребление и отрицателното салдо по текущата сметка, което се финансира до голяма степен от приток на чужди капитали и задлъжнялост на фирмите и гражданите, прави икономиката уязвима на външни шокове и на промяна на международната пазарна конюнктура.

Политики на пазара на труда

Светла Костадинова / 16.12.2006
Настоящият министър на труда и социалната политика ясно показа, че ще провежда активна политика на пазара на труда. Това с две думи означава, че държавата смята, че трудовият пазар не може сам да се справи с проблемите си и е необходима намеса.