"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Популизъм и легитимност*

16.12.2006
С етикета „популизъм" у нас често се обозначават феномени, които са породени от съвсем други политически основания и са от друго естество. Един от ярките примери за неразбиране на основни политически феномени бе определението като популизъм на възстановяването на трипартистката комисия през пролетта на 1993 г., макар това да бе изискване за ефективност и легитимация на правителството на проф. Беров. Без тази комисия кабинетът не би могъл да прокара няколкото ценови шока, наложени от стопанските развития. Без отношенията със синдикатите и работодателите, включително без замяна на административни позиции срещу политическа подкрепа, правителството би попаднало в ситуация на липсваща легитимност. Самата легитимност обикновено се схваща като общоправни основания на дадени политически действия. Но легитимността е и ценностна, тя е израз на вярата, че съществуващите политически институции са най-подходящите за дадена политическата констелация(1). Тази вяра не би била възможна без замяната на липсващата явна (поне до гласуването на бюджета през юни 1993 г.) парламентарна подкрепа с доверието на синдикатите и деловите кръгове. В резултат - правителството не би упражнявало ефективно властта, т.е. не би изпълнило основните функции на управлението, както обществото и главните силови групи в него си ги представя.

Отрасъл тютюнопроизводство – къде всъщност са проблемите?

16.12.2006
В крайна сметка, още преди квотите и тяхното разпределение да станат известни беше ясно, че произведеният, но неизкупен тютюн ще бъде заплатен на производителите с правителствена субсидия – “парична премия” и “целева парична подкрепа”. Това гласи прието от Министерският съвет постановление(1), което, както всяка друга година, до края на януари фиксира минималните изкупни цени на тютюна по типове, произходи и класи (за реколта 2006 няма промяна по нито един параметър в сравнение с 2005г.).

Лицензите в строителството или как се правят вредни закони

16.12.2006
След много критики срещу всеки от двата варианта на проектозакона, Министерството на регионалното развитие и благоустройството реши да състави работна група по законопроекта, в която влизат браншовите организации в строителството. Тази работна група представи “консенсусно” становище, в което единствената промяна е свързана с това как тези организации да разделят помежду си властта в новата организация, която ще получи права да ограничава конкуренцията в сектора.

Как държавата рекетира гражданите (част II)

16.12.2006
Новият проект за наредба за рекламна дейност на територията на столична община, изготвена от кметската администрация в София, е - за съжаление - поредният пример за грубо потъпкване на правата на собственост и свободата на избор на гражданите. Този път на софиянци.

Заетост и безработица през 2005 г.

16.12.2006
Броят на безработните намалява на 334.2 хил. през 2005 г., което представлява понижение с 65.7 хил. спрямо 2004 г. Това обаче, се дължи до голяма степен на методологията за определяне на броя на безработните лица. Според нея безработните са тези, които активно търсят работа през период от четири седмици, включително и текущата, и са на разположение да започнат работа до две седмици след края на наблюдавания период. В останалите случаи хората, които не работят, се отнасят към лицата извън работната сила и следователно не се отчитат като безработни.