"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Очаквайте

16.12.2006
От следващата седмица ще представим първите данни, които получихме. Надяваме се скоро да имаме пълна база от данни, която ще може да се ползва безплатно от всички, които се интересуват.

Платежният баланс през 2005 г.

Димитър Чобанов / 16.12.2006
Най-интересната тема, свързана с платежния баланс напоследък, е дефицитът по текущата сметка. Той достига 3163 млн. евро, което е повишение с над 90% спрямо предходната година, а спрямо брутния вътрешен продукт (БВП) е 14.9% или повишение с около 6.4 процентни пункта. Това развитие се дължи на значителното нарастване в парично изражение на вноса на стоки и услуги (с 24.2%) спрямо това на износа (14.9%). Реализирането на по-голям внос е, от една страна, поради нарасналите доходи на българските граждани и фирми, а от друга – поради нарастването на външната задлъжнялост. Няколко фактора действат в тази посока: по-високите цени на горивата и суровините на международните пазари и голямата зависимост на българската икономика от тези ресурси. Делът на енергийните ресурси във външната търговия се увеличава с 3.5 процентни пункта спрямо 2004 г., а на тях също така се дължи около 1/3 от нарастването на общия внос на стоки. Около 22.3% от нарастването е заради суровините и материалите, 31.4% на инвестиционните стоки, а заради потребителските – 11.9%. Следователно вносът на потребителски стоки не би могъл да се разглежда като заплаха за състоянието на платежния баланс, както се опитват да докажат някои експерти. Още повече, че делът му в общия внос се запазва на относително постоянно ниво от около 15%.

Етажни мисли

Светла Костадинова / 16.12.2006
Единственото положително нещо в него е, че още в началото на документа се казва, че с цел управление на общите части „може” да се създават Сдружения на собствениците. За съжаление всички останали реквизити на проекта са пример за намеса на държавата и то по преобладаващо непрофесионален начин.