"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Поглед върху проблема с трафика в столицата

16.12.2006
Катализирането на проблема с трафика в столицата е било предизвестено при анализиране на данните и тенденциите за увеличаващия се брой автомобили. Следвайки опита на другите, от десетилетия съществуват подобни проблеми в големи градове в Европа, Америка и Азия. Увеличаването на трафика в столицата и на търсенето на услугата “пътища” е резултат от няколко фактора:

Пенсии и енергия

16.12.2006
На първо място, изтеглен беше моментът на индексиране на пенсиите от средата на годината в началото, което означава, че всъщност пенсионерите получиха двойно увеличение, защото ще получават по-високи пенсии цяла година вместо от 1 юни както беше досега. Последиците от осъвременяването с 5% за бюджета са очевидни – 400 млн. лв. повече. И това при намаляване на броя на пенсионерите с 0.5% според НОИ.

МАГНА ХАРТА

16.12.2006
Доколкото ни е известно българският е един от малкото съвременни европейски езици, които не разполагаше с този текст.

Нова критика на проектозакона за търговския регистър

16.12.2006
Предполагаме, че то ще бъде публикувано на страницата на ПДИ ( www.aip-bg.org ), изпратено до работната група по ЗТР към министерството на правосъдието и съответните комисии в законодателното събрание. Затова тук отбелязваме само някои от общите идеи на това становище.

Регулиране на стопанската дейност и растеж

16.12.2006
Страните са групирани най-общо в четири категории – свободни, по-скоро свободни, по-скоро несвободни и подтиснати ( repressed). Според индекса тази година, България е на 64-то място с обща оценка 2,88, което я поставя в групата на по-скоро свободните страни. Съществува ясно изразена пряка зависимост между благосъстоянието на населението и степента на обвързаност на икономиката с държавата и държавните структури.

Икономиката през 2006 – очаквания

16.12.2006
Освен това българската икономика е малка и отворена и силно се влияе от развитието на международната конюнктура, която би могла да окаже неблагоприятно въздействие. По-рестриктивната парична политика на Европейската централна банка (ЕЦБ) и на Федералната резервна система ще намали свободните средства за инвестиране и съответно възможностите за приток на капитали в страната. Високите цени на енергийните ресурси и суровините повишават разходите за производство особено в относително по-неефективна икономика като българската, което ще действа забавящо на стопанското развитие.