"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Стъпки назад от свободната търговия

16.12.2006
Отговорът е прост и гласи: наличието на повече и по-разнообразни стоки и услуги, които задоволяват потребностите. Т.е. нарастването на производството в качествен и количествен аспект.

Социалните помощи – колко дълго?

16.12.2006
Социалните помощи се разглеждат от държавата като начин да се подпомогнат хората, които не могат да задоволят основните си жизнени потребности чрез труда си или притежаваното от тях имущество. За съжаление от години има групи в обществото, които открито злоупотребяват с тази възможност. В сега действащия закон за социално подпомагане и правилника за прилагането му има редица изисквания и условия кой може да получава социални помощи. Има специална агенция за социално подпомагане, която да решава, администрира и изплаща социалните помощи. В закона обаче не се посочва колко време може да се получават социални помощи.

Преглед на доклада на ЕБВР за страните в преход през 2005

16.12.2006
Ключовите предизвикателства пред България са подобряване функционирането на съдебната система и публичната администрация, на надзора и регулирането на небанковите финансови институции, ограничаването на вътрешното търсене и разширяване прозрачността на фиска. Целта на тези мерки е създаване на по-благоприятна среда за бизнес, овладяване на кредитната експанзия и адресиране на проблема с външните дисбаланси.

Алтернативен поглед върху намаляващата безработица

16.12.2006
През третото тримесечие на 2005 г. безработицата в България отбеляза намаление от 0.8 процентни пункта до 9.2% спрямо предходното тримесечие и за първи път падна под 10%. Въпреки че безработицата е важен индикатор за икономическото развитие на страната, тя трябва да се разглежда в контекста на промените в работната сила (лицата на възраст между 15 г. и 64 г.), свободните работни места и новооткритите работни места.

Има ли проблем с дейността на агенцията по приходите?

16.12.2006
Както е известно данъчно-осигурителният процесуален кодекс е все още в процес на обсъждане, има недостатъци и не е ясно кога агенцията, чиято дейност ще се регламентира може в действителност да започне да работи. Тези и други причини ще спъват и забавят нейната работа.

Още една бележка по повод на доклада на Делойт

16.12.2006
След обсъждането на доклада на 7 декември по време на заседанието на Съвета за икономически растеж на Интернет страницата на Министерството на икономиката (1) се появи резюме на този доклад, което е твърде кратко и не дава цялостна представа за доклада. Опитът ни да бъде намерена пълната версия се оказа неуспешен. От пресцентъра на министерството ни заявиха, че на тяхната страница е цялата версия на доклада. След като се обърнахме към кабинета на министър Овчаров оттам ни обещаха да получим доклада по електронната поща, но по-късно ни заявиха, че технически проблеми не позволяват изпращането на толкова голям файл.