"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Грешниизводи за демографското развитие в България

16.12.2006
Тази седмица бяха представени основните изводи от доклад, поръчан от Икономическияи социален съвет* на тема “Проблемите на демографското развитие и предизвикателстватапред демографската политика на България”. Докладът е изготвен от експертипо демография от БАН, УНСС, социолози, синдикалисти и представители на работодателскиорганизации. Ето и коментар на някои от основните наблюдения и твърденияв него.

България между Централна Европа и близките съседи на ЕС:Напредъкът на България в областта на прилагане на демократични процедури в областта на държавното управление

16.12.2006
В предишни издания на този Преглед се опитвах на представя възгледите научастниците в Солунския регионален форум (февруари 2005 г.) на Организациятаза Черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС) за мястото на района вчуждестранните инвестиции и за границите за маневриране (възможните насоки)на икономическата политика в тези страни. Естествено мен ме интересувашеи продължава да ме интересува преди всичко България.

Бюджетният излишък продължава да расте

16.12.2006
Министерството на финансите публикува данните за изпълнението на консолидираниядържавен бюджет през първите два месеца на 2005 година. Както в повечетослучаи, това беше направено със забавяне спрямо графика, въпреки че заложениятедин месец би трябвало да е достатъчно време, за да се подготвят данните.Данните са достъпни тук: http://www.minfin.bg/inpage.php?id=649

БВП през 2004 година

16.12.2006
През седмицата бяха оповестени предврителни данни за брутния вътрешен продукт(БВП) през 2004 г. както и ревизирани данни за 2003 г. Според тях 2004 сеочертава като годината с най-висок реален икономически растеж (5.6%) отначалото статистическите редове относно този показател.

Предизборното харчене продължава!

16.12.2006
През седмицата стана ясно, че правителството възнамерява да изхарчи всички 220 млн. лева от капитала на публичната инвестиционна компания до изборите.Заложените в бюджета за 2005 г. средства за дружеството бяха 340 млн. лева,но впоследствие по искане на МВФ те бяха намалени до 220 млн. лева. Стававъпрос за около 300 проекта, свързани с изграждане и ремонт на пътища, опазванетона околната среда и безопасността на движението и развитие на железопътнатаинфраструктура. Тези 220 млн. лева са част от излишъка в бюджета от миналатагодина.

Какво да се прави в БНБ?

16.12.2006
Предложението на Иван Искров за подуправител на БНБ да бъде назначен ДимитърКостов ни дава повод да обърнем внимание върху дейността на институцията,от чиято политика зависи в голяма степен паричната стабилност в страната.От такъв външен поглед безспорно има нужда, още повече, че според правилатав Европейския съюз централната банка скоро ще започна сама да си приемабюджета и външният контрол върху разходите, който в момента съществува отстрана на Народното събрание, ще отпадне изцяло.