"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

ПредставямеВи: Интернет страница за "Оценка въздействието на политиките и регулирането"(http://www.ria-studies.net)

16.12.2006
В резултат на съвместните усилия на Института за пазарна икономика, Американскияуниверситет в България и Института за публична администрация и европейскаинтеграция и с любезното финансиране от Британското посолство в България,бе създадена Интернет страница за “оценка въздействието на политиките ирегулирането (ОВПР)”. Страницата е достъпна на адрес -http://www.ria-studies.net. Можете да намерите методологически материализа това как се прави ОВПР, какви алтернативи на регулаторните решения могатда се търсят и как да се оценяват ефектите върху конкуренцията - http://www.ria-studies.net/page_3_bg.htm.Според нас тези материали са директно приложими, както в работата на държавнатаадминистрация, така и за неправителствените организации и бизнеса. Освентова поддържаме рубрика с коментарни статии, които засягат основно политикии регулации, за които смятаме, че е вероятно да причинят повече разходиотколкото ползи за бизнеса, потребителите и икономиката - http://www.ria-studies.net/page_4_bg.htm.Направили сме много подробен списък с връзки в Интернет сайтове от целиясвят, които ще бъдат много полезни при оценка на законодателството - http://www.ria-studies.net/page_9_bg.htm.Екипът по проекта има и консултативна функция при приемането на законодателнирешения, които регламентират ОНВР - http://www.ria-studies.net/page_7_bg.htm.

Многонеотговорени въпроси за магистрала "Тракия"

16.12.2006
Според изказвания на представителите на правителството, договорът за концесиониранена магистрала “Тракия” се очаква да бъде подписан съвсем скоро. Цялата процедурабеше проведена без търг или конкурс при изключителна непрозрачност (повече).Това ни дава повод да представим списък с въпросите, на които правителствотоби следвало да отговори преди да се стигне до сделка:

Годишнотоотчитане на данъците и данъкът време

16.12.2006
Минало незабравимоПрез миналата година по това време публикувахме изследване под заглавие“Годишни данъчни декларации - данъчно време и разход за работа с администрацията”(виж брой 167 от 1 април2004). Идеята беше да се пресметнат разходите в пари и работно време науправител (собственик) и счетоводител на фирма за попълване на годишна данъчнадекларация и отчет до НСИ, ако фирмата няма дейност. Иначе казано, формуляритена въпросните отчетни документи би трябвало да не съдържат отчетна информация,освен де факто заявлението, че няма какво да се отчита. По този начин ниеполучихме чистия разход за попълването, в пари и в работно време.

Географскоразпределение на ипотечните кредити

16.12.2006
Всички данни показват голямото нарастване на жилищните и ипотечни кредитив България в последните две години. Постоянно се обявяват промоции за облекчаванена изискванията и намаляване на лихвените проценти. Всъщност, ако се замислим къде най-много се отпускат подобни кредити, тонай-вероятният отговор е София, Варна, Бургас, Стара Загора, цялата черноморскаивица, някои планински курорти (Банско, Пампорово). За съжаление няма такаваинформация, която да се предоставя от БНБ.

Новиидеи за осигуровките

16.12.2006
Тези дни КНСБ обяви идеи за повишаване доходите на работещите. Според синдикатадоходът под 165 лева трябва да е необлагаем с осигуровки, като необлагаемза тях е доход, върху който осигуровките се плащат от работодателя. В допълнение,КНСБ предлага една десета от осигуровките да се поеме от държавата и потози начин да се намали тежестта за работниците и служителите. В същотовреме управителят на Националния осигурителен институт Йордан Христосковпредложи да се намалят с 40% осигуровките на работниците и работодателитеза сметка на въвеждане на 40% осигурителна вноска, внасяна от държавата.

3G-лицензитеи управлявашите

16.12.2006
През седмицата стана ясно, че е възможно отлагането на търга за лицензиза трето поколение мобилни мрежи. Причината за това е изтичането на мандатана трима от петте членове на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС)и съответно възможността за нелегитимност на издадените лицензи. Същевременноот настоящите мобилни оператори е изразено опасение, че настоящият моментне е подходящ за провеждане на наддаването. Според някои от операторитепазарът все още не е готов за навлизането на новите услуги поради високитеим цени.