"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Цитатна седмицата

16.12.2006
" Стандратът на живот на обикновения човек е по-висок в онези страни,които имат най-голям брой богати предприемачи."

Европейският съюз и ДДС*

16.12.2006
Данъкът върху добавената стойност се прилага във всички страни от Европейскиясъюз. Още през 1967 година е приета първата директива за ДДС, която изисквастраните членки да заменят своите косвени данъци с обща система на ДДС.Всяка страна има собствено законодателство за данъка върху добавената стойност,но чрез директивите се цели уеднаквяване на данъчната основа и сделките,върху които се налага данъка.

Преференциалникредити за студенти

16.12.2006
За какво става въпросПарламентът гласува на първо четене законопроект “За кредитиране на студентии докторанти”. Идеята е студенти и докторанти да получават преференциалникредити за обучение. Държавната подкрепа ще може да се изразява в три различниформи: еднократно намаляване на кредитното задължение, обезпечаване на частот задължението и погасяване на кредитното задължение или на част от негопри настъпило трайно увреждане. Средната сума на кредитите не е посоченав проектозакона, но според изказвания на различни политици става въпросза средства между 500 и 2,500 лева. Средствата за държавната финансова подкрепаще се определят ежегодно със закона за държавния бюджет за съответната годинаи ще се планират чрез бюджета на Министерството на образованието и науката.

Колковреме е необходимо, за да достигнем ЕС?

16.12.2006
На 16 март Икономическият институт на Българската академия на науките организираконференция на тема “Интеграцията на България в Европейския съюз - предизвикателствана конкурентноспособността”. На тази конференция е представен доклад отпроф. Иван Ангелов на тема “Конкурентноспособността – най-голямото икономическопредизвикателство пред България в Европейския съюз (Макроикономически поглед)”.Основната теза в доклада е, че в най-добрия случай, при “мобилизацияна националната енергия и благоприятна вътрешна и външна среда” Българияможе да достигне 75% от нивото на доходи в Европейския съюз през 2050-2060година. С други думи, тезата е, че в най-добрия случай е нужен половинвек, за да постигнем доходите на най-бедната от старите страни-членки наЕС.

Ние препоръчваме

16.12.2006
Ние препоръчваме току-що видялата бял свят в издателство СИЕЛА книга наПетър Игнатиев “Банковата криза в България през 1996-1997 г.”

Българиямежду Централна Европа и близките съседи на ЕС: Пространствата заманевриране от общо икономическо гледище

16.12.2006
През миналата седмицата направих преглед на поведението на българскатаикономика в областта на чуждестранните инвестиции. В основата му бяха материалитеот Солунския регионален форум на Центъра на икономическо развитие на ОИСРи Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (състоял се на24 и 24 февруари) и по-специално разсъжденията на Никос Ефтимиадис – председателна Консултативния бизнес съвет на Пакта за стабилност*. По-долу ще приведаи коментирам информацията, споделена от Андрю Воркинк – представител наСветовнката Банка в Турция, познат на българската публика от времето, когатобе директор за България и Румъния, а по-късно - и Хърватска**.

Впомощ на БСП

16.12.2006
Наскоро Българската социалистическа партия (БСП) представи проект за предизборнапрограма. В него накратко са посочени основните идеи, които ще следва БСПако спечели изборите и състави кабинет. Тъй като до момента социалистическатапартия води във всички социологически проучвания и има голяма вероятностда управлява след изборите този проект за програма става твърде интересен.