"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Цитат на седмицата

16.12.2006
Ако имате десет хиляди регулации, разрушавате всякакво уважение къмзакона.

Данъкътвърху печалбата в Европа*

16.12.2006
Данъкът върху печалбата оказва силно влияние върху решенията на предприемачите.Равнището на този данък е важно при международната конкуренция за привличанена капитали – страните с по-ниски данъчни ставки при равни други условияпривличат много повече чужди инвестиции, отколкото страните с високи данъци.

Кратък коментар на новото издание на АИАП

16.12.2006
От месец февруари Агенцията за икономически анализи и прогнози (АИАП) започнапубликуването на ново издание, озаглавено “Българската икономика: състояниеи перспективи”. То има за цел да представи 4 тримесечни и един годишен обзорна икономиката през предходния период и прогноза за следващия.

Отново мерки на БНБ

16.12.2006
На 22 февруари управителният съвет на Българската народна банка въведенови мерки против бързия ръст на кредитите, отпускани от банките. Меркитесе въвеждат чрез промяна в Наредба 21 за задължителните минимални резерви,които банките поддържат в БНБ.

Ниепрепоръчваме

16.12.2006
През тази седмица в София са проведе редовната среща на групата за ипотечнофинансиране в югоизточна Европа (www.ceemortgagefinance.org),координатор на която е Институтът за пазарна икономика. В нея участвахапредставители на банкови институции, застрахователни компании, консултантскифирми и Американската агенция за международно развитие.Основният фокус на дискусиите беше наличието на достоверна информация занедвижимите имоти и оценка на кредитния риск от банките. Друга акцент бешеипотечното застраховане – какво представлява, как действа и къде се прилагапо света.

Съвети към новите министри

16.12.2006
След последните промени в правителството е логично да си зададем въпросa– какво да очакваме от новите министри. До изборите има около четири месеца,които могат да се използват за реформи. Например в Естония са направениизключително съществени реформи за около шест месеца, така че за тези четиримесеца при добро желание би могло да се свършат доста положителни неща.

Частното изпълнение трябва да бъде прието преди изборите

16.12.2006
Един от основните проблеми на средата за бизнес в България е гарантиранетона договорите. Това е видно от множество изследвания, както на международниинституции (Световната банка и Европейската комисия), така и на местни институции(например Института за пазарна икономика-ИПИ). Според изследване на Институтаза пазарна икономика на стимулите за неформално стопанско поведение в България,Сърбия и Черна Гора и Румъния, през средата на 2003 г. 42% от интервюиранитефирми в България изобщо не използват съда за гарантиране изпълнението надоговорите* . Повечето фирми, които не използват съда твърдят, че работятизключително (над 90%) с познати контрагенти, а фирмите, които посочват,че използват съда за гарантиране изпълнението на договорите, работят предимно(над 80%) с широк кръг от фирми, които не определят като познати. Разходитеза гарантиране на договорите през съда са значителни, много фирми избягватсъдебната процедура като работят с ограничен кръг познати фирми.