"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Цитат на седмицата

16.12.2006
През 2005 г. България ще избира ново законодателно събрание, а в Европейскиясъюз започват процедури по приемане на конституцията. И едното, и друготоса повод Институтът да избере за свое мото през тази година следнотоположение от Фридрих фон Хайек.

Докатополитиците в България мислят за избори - плосък данък в Румъния

16.12.2006
Въпреки нарастващата обществена подкрепа за въвеждане на плоски данъцив България, до момента не се очертават перспективи за скорошно практическоприложение. Често срещано явление в България е много хубави идеи никогада не намират реализация заради различия в детайлите (хора поддържащи близкиидеи не обединяват усилията си) или заради изместващ всички пазарни идеипредизборен популизъм. Дори в началото на новата година бе изказано мнениев пресата, против плоските данъци по принцип и по конкретно, че намаляванетона осигуровките до предлаганите от ИПИ 10% ще доведе до национализация наНОИ, защото пенсиите щели да се изплащат през бюджета и че личният данъктрябвало да бъде по-висок, за да не насърчавал потреблението. Подобен начинна мислене не отчита, че и в момента НОИ разчита на огромни трансфери отбюджета, като при това така нареченият “скрит дълг” на системата устойчивонараства поради изкривените стимули и отрицателната демографска картина.С натрупването на все по-голям дълг реформата ще става все по-трудна и по-скъпа.Много европейски страни чийто пенсионни системи са в значително по-добросъстояние започнаха да обмислят възможни реформи, отчитайки дългосрочнитерискове. Предвид досегашната практика в България е логично да смятаме, чее необходимо настъпването на дълбока криза, за да се пристъпи към реформии частна пенсионна система.

Запрограмата от с

16.12.2006
Още през първите няколко дни на годината се случи нещо, което предизвиканедоволство сред някои хора и по-специално сред ръководството на общините.Става въпрос за програмите на социалното министерство за подпомагане назаетостта, част от средствата за които бяха съкратени или пренасочени къмобластните управи и към бизнеса. В крайна сметка се случва това, което ИПИпредсказа още със започването на тези мерки – когато програмата свърши временнонаетите на работа хора отново стават безработни.

"Дискусия"за "Белене"

16.12.2006
Днес в НДК се състоя “обществено обсъждане” на проекта за нова атомнацентрала.

Икономическатасвобода в България - 2005

16.12.2006
В средата на 2004 година при една среща на икономистите от Института запазарна икономика с Ричард Ран възникна идеята да се извърши преглед напричините, поради които България е толкова надолу в класирането за икономическасвобода на фондацията “Херитидж” и Wall Street Journal. Авторът на настоящатастатия се зае сериозно с този проблем, зарови се в методологията и информациятаза България и намери няколко не съвсем точни данни в изследването. Последваусилена кореспонденция с авторите на изследването и като резултат Българиясе покачи с 26 места в класацията – от 78 на 52 място. По този начин странатани премина от категорията “преобладаващо несвободна” в категорията “преобладаващосвободна”.

Законодателнатапрограма на правителството до изборите

16.12.2006
На интернет страницата на правителството беше публикувана "Законодателнапрограма на Министерския съвет за периода януари – юни 2005 г." (вижтук). В нея правителствотое планирало законите, които ще предложи на парламента месец по месец отянуари до юни 2005 година. Ще се спрем на основните закони в програматаи ще разгледаме принципите, които е необходимо да залегнат в тях, за дасе ускори икономическото развитие и да се осигури повече свобода на българскитеграждани.