"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Цитат на седмицата

16.12.2006
Коледа е времето, в което децата казват на дядо Коледа какво желаяти възрастните плащат за него. Бюджетните дефицити се случват когатовъзрастните казват на правителството какво желаят и техните деца плащатза него.

БВПпрез деветмесечието

16.12.2006
В началото на седмицата Националният статистически институт публикуваданни за брутния вътрешен продукт (БВП) през третото тримесечие на и запървите девет месеца на 2004 г. Според тези все още предварителни данниреалният растеж на БВП е съответно 5,8% и 5,7%, а брутната добавена стойност(БДС) нараства реално с 5,5% и 5,7%.

Какваби била добрата стопанска политика през 2005 и след изборите?

16.12.2006
В началото на септември 2004 г. писахме, че както “...изглежда, в навечериетона изборите политическите партии ще пренебрегнат съществените предизвикателствапред българската икономика.” Затова предложихме списък на политически действия,които да възкресят реформите. Равносметката в края на годината е, че въпрекинякои полезни начинания, ние се оказахме прави.

Голямотохарчене продължава

16.12.2006
През годината се получи значително преизпълнение на приходната част набюджета – около 1,3-1,4 млрд. лева. В крайна сметка правителството обяви,че само 100 млн. (между 7.1 и 7.6%) от тези средства ще постъпят във фискалниярезерв. Какво ще се случи или се е случило с останалите? Те просто са билиизхарчени или ще бъдат изхарчени от правителството. Последната идея е създаванетона нова държавна компания “Публични инвестиционни проекти” ЕАД, създаденас 260 млн. лева от бюджетния излишък. Въпросната компания ще изгражда иреконструира пътища, железопътни линии и ще осъществява различни проектиза енергийна ефективност и за опазване на околната среда.

"Коледна"2005 година

16.12.2006
Средният икономически растеж през последните 4 години е около 4.7% годишно.В годините след 2005 растежът ще достигне 10% в реално изражение. Българскатаикономика бързо ще започне да наваксва изоставането от централноевропейскитестрани и вече няма да е на последно място от всички членки и кандидат членкина Европейския съюз по доход на човек от населението. В рамките на 15 годинижизненото равнище в България ще достигне нивото на развити страни като Великобританияи Холандия.