"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Цитат на седмицата

15.12.2006
Нация, която се опитва чрез облагане с данъци да повиши благосъстоянието си прилича на човек, който стои в кофа и се опитва да се повдигне като използва дръжката.

Кратък коментар на дебата за земята

Красен Станчев / 15.12.2006
Промяната в конституцията за възможността на чужденците да придобиват земяв България несъмнено ще даде шанс на инвестициите ни в селското стопанство.Ще сме свидетели обаче на период на нагаждане между купувачи и продавачи,непосредствено след отпадане на сегашното ограничение.

Защо търгуват хората

15.12.2006
“Дали склонността на хората да разменят, търгуват и обменят едно нещос друго е един от първичните принципи на човешката природа, или тя е необходимапоследица от способностите да мислят и говорят”, или какви други причиниподбуждат хората да разменят стоки, е въпрос, на който Адам Смит не отговори.Бележитият мислител отбелязва единствено, че е сигурно, че склонността къмбартер и парична размяна е присъща на всички хора и не се среща при никойдруг животински вид.

Българската армия - време е за промени

15.12.2006
Напоследък обществената дискусия е съсредоточена предимно върху приходитеи разходите в бюджета и ставките по отделните данъци. Затова малко встраниот вниманието остава един друг проблем, който също е силно значим и имапряко отношение към бюджета, но от друг аспект. Става въпрос за българскатаармия, за нейната численост и професионализацията и.

Ние препоръчваме

15.12.2006
Д-р Николай Неновски, Елементиот паричната теория на Хайек - http://www.easibulgaria.org/docs/nenovsky_hayek.doc

Бюджет 2005: Поглед към разходитеГеорги Ангелов

15.12.2006
В проектобюджета за 2005 година са заложени разходи в размер на 16.3 милиардалева, което е с 1.6 милиарда лева повече, отколкото са предвидени в бюджетаза 2004 година. Толкова бързо нарастване на разходите е повод за сериознобезпокойство доколкото такива темпове на растеж на разходите не са устойчивив по-дълъг период. Освен това ефективността на бюджетните разходи в Българияе доста ниска и наливането на повече средства означава, че тези средствав голямата си част ще бъдат изгубени и от тях няма да има никакъв резултат.Не по-малко важно е и това, че отпускането на много средства на нереформиранисфери води до намаление на стимулите за извършване на реформи в тях.

Странни аргументи против намаляването на осигуровките

15.12.2006
Предвид разглеждането на бюджета за следващата година продължава дебатътза намаляването на данъчно-осигурителната тежест в България. Запазванетона ставката на ДДС на 20% на практика означава, че ако не бъдат намаленидруги данъци преразпределението през бюджета ще се запази близко до ниватаот предишната година. Според нас това е допълнителен аргумент за намаляванетона най-изкривяващия данък в България – осигурителната тежест.През последните няколко седмици имаше много активен дебат относно възможноститеза по-ниски осигуровки. Направи впечатление, че когато беше изказвано мнениепротив често се използваха необосновани и направо странни аргументи.

Какда се намалят осигуровките до 10%?*

15.12.2006
На кръгла маса, организирана от СДС на 28 октомври, Институтът за пазарнаикономика представи възможностите за намаление на осигурителната тежестот 42.7%, колкото е в момента, до 10%.