"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Цитат на седмицата

15.12.2006
Древните гърци са смятали, че данъчното облагане е показател за равнището на свобода във всяко общество. "Тиранин" първоначално означава "управител, който въвежда облагане на дохода (преки данъци)". "Тираницидийството", т.е. покушението срещу живота на тиранин, и в Древна Гърция, и в Рим било почти винаги оправдавано и от съдилищата, и от общественото мнение.

Регистрацията на фирмите и юридическите лица: слабите страни на доброто решение

15.12.2006
В началото на седмицата бе широко рекламирано единомислието по повод извежданетона фирмената регистрация от съда и превръщането на процедурата от “охранителнопроизводство” в административен процес. От една на споразумението е министерствотона правосъдието (съответно правителството), от другата – универсалните организациина бизнеса (БИБА, БСК, БТПП, СРБ).

Мисията на МВФ - мерките продължават

15.12.2006
През тази седмица се провежда поредната мисия на представители на Международниявалутен фонд (МВФ) в България. Основната цел на тази мисия е да се препоръчапродължението на някои действия на българските монетарни власти във връзкапредимно с ограничаването на дефицита по текущата сметка на платежния баланс.Според експертите от МВФ този дефицит представлява проблем, тъй като застрашавафинансовата стабилност на българската икономика. Основен източник на притесненияза тях представлява прекалено бързото нарастване на кредитирането в абсолютноизражение и по-специално на потребителските кредити.

Тайният доклад за образованието

15.12.2006
Преди около месец стана ясно, че Министерството на финансите е подготвилодоклад за образованието, но по неясни причини той не е свободно достъпен.Това вече се промени, тъй като пълният текст на доклада вече е достъпенна интернет сайта на Института за пазарна икономика и на страницата за антикорупционнообразование на Коалиция 2000. Това ни дава възможност да направим по-сериозенанализ на доклада от 130 страници, озаглавен “Преглед на публичните разходи.Образованието – състояние, проблеми и възможности”. Ще разгледаме ивръзката му с инициативата на Милен Велчев за надпартийно споразумение зафинансиране на образованието, тъй като много наблюдатели решиха, че докладътза образованието е в подкрепа на идеята за надпартийно споразумение, носе оказва, че това не е така.

Иво Прокопиев и пенсионната реформа

15.12.2006
Капитализация на НОИПрез седмицата новият председател на надзорния съвет на Националния осигурителенинститут (НОИ), Иво Прокопиев, направи предложение за частична капитализацияна пенсионния фонд. Схемата е държавата да вложи в НОИ 3 млрд. евро от приватизациятаи фискалния резерв и да даде възможност на пенсионния фонд да инвестиратези средства. Г-н Прокопиев очаква годишен приход в размер на 600-700 млн.лева и предлага той да се раздели по равно за увеличение на пенсиите и намалениена осигуровките. Според него това би позволило едновременно намаляване наосигурителните вноски и увеличаване на пенсиите с 10%. Според него за дазадейства схемата, както на НОИ, така и на частните пенсионни фондове трябвада бъде разрешено да инвестират в инфраструктурни проекти и в българскатабанкова система. Той също така посочва, че високият размер на осигурителнитевноски в България продължава да бъде пречка пред развитието на бизнеса.