"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Ниепрепоръчваме

15.12.2006
За да научите какво мислят експертите на МВФ за България, за реформите,за строежа на АЕЦ “Белене” и пр. можете да прочетете следния доклад:

Докладът за образованието - най-после на сайта на МФ

15.12.2006
През изминалата седмица тайният доклад на Министерството на финанситеза образованието беше качен на интернет сайта на Института за пазарна икономикаи по този начин стана публично достояние. В резултат на това от 9 септемвритози доклад вече е достъпен и на страницатана Министерството на финансите в интернет. Надяваме се в бъдеще документитеда се публикуват на страницата на МФ още когато бъдат оповестени, а не дасе налага неправителствени организации като Коалиция 2000 или ИПИ да гиправят обществено достояние. Защото публичността държавните документи еедин от най-важните критерии за развитие и цивилизованост на съвременнитеобщества.

Засмисъла на програмите - От социални помощи към заетост

15.12.2006
Самата идея да не се получават просто пари от държавата под формата насоциални помощи, а срещу тях да се полага труд е добра. Друг е въпросътобаче, че в последно време тези програми придобиват все по-сериозен мащаб,което създава предпоставки за предпочитание към тях вместо за намиране нанормална работа. По данни на Министерството на труда и социална политика(МТСП) от есента на 2002 г. до сега, през тези програми са преминали 290хил. души като са реализирани 1794 проекта в 253 общини.

Анализ на ефекта от семейното подоходно облагане

15.12.2006
Тези дни станаха ясни някои нови детайли, свързани с обсъжданото въвежданена семейно подоходно облагане. Преди няколко месеца се подготвяше вариант,при който се предвиждаше увеличение на необлагаемата сума, осигуряваща между5 и 8 лева данъчно облекчение на дете. Обсъжданият в момента вариант е различенв техническо отношение и по размер. При него няма да се увеличава необлагаематасума, а ще се намалява дължимият данък като данъчното облекчение ще бъдепо-високо - 10 лв. месечно за едно дете, 12 лв. за второ дете и 14 лв. затрето. Обсъжда се и втори вариант - съответно 12, 14 и 16 лв. за едно, двеи три деца. Има обаче нещо, което е ново, а именно, че от семейното подоходнооблагане ще могат да се възползват само семейства, които не получават месечнинадбавки за деца.

Цитатна седмицата

15.12.2006
Държавните проекти не се извършват чрез чудодейната сила на магическижезъл. Те се заплащат от средства, отнети от гражданите.

Треватане е по-зелена

15.12.2006
Европейците са разочаровани. Те изостават икономически от САЩ от години,което е резултат от липсата на икономическа интеграция. Затова те създадохаЕвропейски съюз, обща валута и принципно свободно движение на стоки, капиталии работна ръка. Въпреки това Европа продължава да изостава.

Какви реформи са необходими на България?

15.12.2006
През седмицата бяха оповестени данни от годишното изследване на Световнатабанка относно възможностите за правене на бизнес по света. Последното изданиеобхваща 145 страни, включително и България, като дава основа за сравнениена средата за правене на бизнес и откроява най-добрите практики в отделнитепоказатели.