"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Цитатна седмицата

15.12.2006
Правителство, което е достатъчно голямо, за да ти даде всичко, коетопожелаеш, е и достатъчно голямо, за да ти отнеме всичко, което имаш.

Още веднъж за достъпа до информация

15.12.2006
Напоследък българското образование се превърна в една от най-често дискутиранитетеми в общественото пространство. Това развитие е естествено, тъй като проблемитев тази сфера се забелязват лесно и предизвикват хората да се замислят какбиха могли да ги разрешат. Недостатъците в системата направиха впечатлениедори на хората от други министерства извън образователното и беше изготвендоклад от експерти на министерството на финансите по този въпрос.

По-различен поглед към жилищните имоти

15.12.2006
Търсенето на жилища зависи от много фактори. Основните са икономическии демографски. Сред икономическите най-важните са нивото на работните заплати,цените на жилищата, безработицата, нивата на лихвените проценти, прогнозитеза развитието на икономиката и др. От демографските влияние оказват миграциятана населението (вътрешна и външна), структурата на домакинствата и променящатасе възраства структура.

Ние препоръчваме

15.12.2006
Правителственаподкрепа и ограничаване правата на собственост, пета лекцияот курсът на проф. Ричард Строуп "Икономика и права на собственост"

Пореден опит за разширяване намесата на държавата в икономиката

15.12.2006
Темата за състоянието и развитието на българското образование е многоактуална в годините на преход, тъй като то също трябва да се приспособи,за да може да отговори на изискванията в променената икономическа и социалнасреда. С него се занимават както специалисти, така и хора, които не са непосредственосвързани с тази област - като например министър Велчев - поради голяматастепен на обществената му значимост. Няма да се спираме на положителнитеефекти от образованието, но те в действителност са много на брой и са безспорни.То е свързано с усвояване на знания и умения, натрупване на човешки капитал,увеличаване на богатството и икономическия растеж.