"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Цитатна седмицата

15.12.2006
“Понастоящем Европа е изправена пред конституционна бъркотия и липсана яснота по повод своята институционална структура и процес на вземанена решения. Затова изгледите за бъдещето на Европа не са особено розови.Единствения път напред е държавниците да се заемат сериозно за прокарванетона конституционни реформи и вместо да оставят тази задача на такъв неподходящорган като Европейския конвент, напълно и изцяло да съсредоточат своитевреме и усилия за решаването на тази задача. Както обаче показват историческитесравнения, не е вероятно това да се случи преди някоя криза да предизвиканужната ответна реакция.”

Свободата привлича инвестициите(Докладът за стопанската свобода през 2004)

15.12.2006
Икономически свободните нации привличат приблизително $ 11 000 инвестицииза един работник, което е 12 пъти повече от $ 845 инвестиции на работникв несвободните икономики според новото проучване на Икономическата свободапо света: доклад 2004[1] . Нации със средна степен на свобода привличат$ 3 319 инвестиции на работник (данните са на база постоянни цени от 1995г. в американски долари).

Необходим ли е нов договор с Crown Agents ?

15.12.2006
През седмицата една от много дискутираните теми беше обявеното от министърВелчев удължаване на договора с Crown Agents за нови две години. Сегашнияттригодишен договор изтича през септември тази година. Г-н Велчев аргументирасключването на нов договор с “уникалната възвращаемост на платените от държаватасредства чрез увеличаването на митническите приходи”. Той заяви, че през2002 г. месечните приходи на митниците са надвишавали средно с 40 млн. лв.събраното през 2001 г., а за цялата 2003 г. приходите надхвърлили с над750 млн. лв. събраното две години по-рано. Като извод беше обобщено, чеувеличаването на приходите надвишава 50 пъти платеното от държавата на частнатакомпания.

Лечениечрез регулиране. САЩ - аналогичен на България случай, но не съвсем

15.12.2006
Вярвате ли, че ползите от правителствените регулации трябва да надвишаватразходите? Разбира се, че да. Въпреки това, всеки ден ние можем да изберемот вестниците примери на глупави, безразсъдни регулации, които нямат обосновкана основата на разумен анализ на разходите и ползите.

Трудовите злополуки и по-доброто осигуряване

15.12.2006
През седмицата стана ясно, че в работна група, състояща се от представителина министерството на труда и социалната политика, на работодателите и насиндикатите, се обсъжда промяна на начина на определяне на вноската въвфонд “Трудова злополука и професионална болест”. Промяната ще се основавана диференциране на вноската в зависимост на риска в компаниите и се предвиждада влезе в сила от началото на следващата година.