"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Ниепрепоръчваме

15.12.2006
На страницата на ИЗИ можете да прочетете още една глава от книгата Анатомияна прехода - Българският банков сектор и финансовата криза,както и статията на Мартин Хрен от фондацията Хайек в Словакия по въпросаза пенсионната реформа в Словакия.

Как държавните структури (не) използват интернет

15.12.2006
Съвсем скоро министерството на финанситепромени дизайна на интернет страницата си. Една от основните (и не съвсемобосновани) промени е това, че главната страница, която се отваря първо,е на английски език. На страницата на министерството на финансите, на видномясто, има подстраница “Работни места”, която дава информация за работнитеместа в рамките на институцията. Поне така мислят хората, които посещаватсайта на министерството в глобалната мрежа.

Анализ на програмните насоки на ДСБ

15.12.2006
Партията Демократи за силна България, на която Иван Костов е лидер, обявисвоите виждания за едно евентуално свое управление в документ, наречен Програмнинасоки[1] . Ще разгледаме основните приоритети на партията,които са свързани с икономическата политика.

Цитатна седмицата

15.12.2006
Така че моето предположение е, че плосък данък, нисък плосък данък нямада бъде по-малко справедлив от сегашната система и изглежда, че би трябвалода помогне да се генерира заетост. Това би било доста справедливо. Незнам колко ниско биха могли да паднат данъците, не познавам Българиядостатъчно добре, но смятам, че има огромна полза от една проста данъчнасистема и такава с ниски данъци.

Кратки коментари

15.12.2006
По повод приключването на техническите преговори на Бългрия с ЕС бихмеискали да припомним позицията на ИПИ с преглед на коментарите през годината.

Още веднъж за обществените поръчки

15.12.2006
Един от основните канали на разплащане на правителството за политическоприятелство са закупуваните от него стоки и услуги. Това е така не самов България. Но България все пак има някои особености.

За изследователската дейност в БНБ и АИАП

15.12.2006
Във връзка с бъдещото присъединяване на България към Европейския съюзвъзниква въпросът достатъчен ли е аналитичният капацитет на две от институциитесвързани непосредствено с икономиката на страната – Българската народнабанка (БНБ) и Агенцията за икономически анализи и прогнози (АИАП). БНБ ебъдещ член на Европейската система от централни банки и ще участва при провежданетона общата парична политика за Еврозоната, докато АИАП подпомага министерствотона финансите при съставянето на бюджета и прогнозира развитието на икономиката.Ето защо е необходимо да направим преглед на изследователската дейност втези две институции.