"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Ниепрепоръчваме

15.12.2006
Докладът Изследване на стимулите, характеристиките и стратегиитена фирми, които действат в неформалната икономика анализирастимулите, които предопределят избора на фирмите да имат неформалнадейност, както и последващите характеристики и стратегии. Основава сена социологическо проучване в България, Румъния и Сърбия и Черна Горана общо 180 фирми. Освен това, съдържа и дълбочинен анализ на веригатана добавената стойност на мебелния сектор в България.

Държавата и брашненият чувал

15.12.2006
През седмицата стана ясно, че Министерският съвет отменя безмитния вносна брашно, въведен през януари. Според експертите от Министерството на земеделиетотака ще се “стимулира” мелничарската промишленост и няма да се отрази нацената на хляба.

Цитатна седмицата

15.12.2006
"Свободната търговия се състои в това просто да се позволи на хоратада продават и купуват така, както искат да го правят... Защитните митапредставляват също такова използуване на сила, каквото е военната блокадаи целта им е същата - да се пречи на търговията. Разликата между дветее, че военната блокада е средство, което нациите използуват, за да попречатна враговете си да търгуват; защитните мита са средство, което се използува,за да се попречи на хората в собствената им страна да търгуват."

Създава се социален фонд към Булгартабак

15.12.2006
През седмицата разбрахме, от данни в пресата, че Надзорният съвет на “Булгартабакхолдинг” е взел решение за създаване на фонд за финансиране на социалнитеразходи, свързани с преструктурирането и приватизацията на дружеството.От различни изказвания на държавни служители разбрахме, че социалният фондтрябва да бъде създаден преди началото на приватизацията, защото повечетопредприятия в холдинга трупат задължения от заплати и обезщетения. Първоначалнохолдингът се очаква да внесе определена сума във фонда, която да се възстановиот приходите за приватизация. Фондът ще бъде със статут на фондация и щебъде финансиран от печалбите на холдинга и от международни програми.