"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Цитатна седмицата

15.12.2006
Заселниците [в Америка в началото на 17 век] обаче скороразбират, че едно избрано от народа правителство не винаги е по-доброот предишното.

Фискални развития - колко да се намалят данъците

15.12.2006
На 30 април 2004 година Министерството на финансите обяви информациятаза изпълнението на държавния бюджет за първите три месеца от годината. Кактоще видим по-долу, данните са изключително благоприятни. От друга страна,не по-малко положително е и това, че за първи път Министерството на финанситеобяви данните без обичайното досега забавяне от 1-2 седмици.

Изискванията на МВФ и регулирането на депозитите

15.12.2006
Препоръката на МВФ за покачване на 4% на минималните задължителни резерви(МЗР) върху депозитите над две години вероятно е част от възможните алтернативнирешения на съществуващия според МВФ, проблем с текущата сметка, съществуващ.Тези депозити са освободени при изчисляването на МЗР според Решение 39/05.03.1998г., конкретизирано с Решение 2/17.01.2002 г. на УС на БНБ. Идеята е чрезтази мярка да се успокои кредитната експанзия. Разходите очевидно ще саза незначителна част от депозитите и за няколко банки, които са ги привлекли.Конкретните банки ще загубят известна пазарна позиция като последствие.Мярката, водеща до увеличение на разходите за привличане на дългосрочнисредства от банките не изглежда разумна при положение, че краткосрочнитересурси в банковата система са около 91%.

Най-икономичните и най-прахосническите институции

15.12.2006
През 2004 година, ако разгледаме бюджетите на държавните институции забелязваме,че има институции, при които разходите са намалени значително, но има итакива, чиито разходи растат с огромни темпове в сравнение с 2003 година.Средното нарастване на разходите е почти 11%, като в абсолютна стойносттова представлява 560 милиона лева.

Ниепрепоръчваме

15.12.2006
На всички, които вярват, че определени отрасли представляват “естествени”монополи и затова трябва да са държавни или регулирани от държаватапрепоръчваме статията на професор Томас ди Лоренцо “Митът за естественитемонополи”

Данъците в Европа

15.12.2006
Правителството и министерството на финансите понякога изтъкват катопричина за бавното намаление на данъците това, че в България данъцитевече са ниски в сравнение с други страни. По тази причина вероятно едобре да направим сравнение с други страни в Европа и да видим далинаистина в България има толкова ниски данъци.

Прогнозата на АИАП за българската икономика - кратък коментар

15.12.2006
През миналата седмица на страницата на Агенцията за икономически анализии прогнози бе публикувана прогноза за развитието на българската икономикадо края на 2006 г. Представената версия е предварителна, което спореднас я прави подходяща за коментар преди приемането на окончателния ивариант.