"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Ниепрепоръчваме

15.12.2006
Какъв е оптималният размер на правителството? На тозивъпрос отговаря Андрей Иларионов, директор на руския Институт за икономическианализи в реч пред канадския мозъчен тръст Frontier Centre for PublicPolicy:

Плоскиятданък в Словакия - истински реформи в действие

15.12.2006
Словакия е малка страна с население 5.5 млн. души в Централна Европа,която все още не е открита от американските бизнесмени и туристи. Тези,които вече са я посетили, или поне са чували за нея, знаят, че товае “млада” страна, възникнала след разделянето на бившата Чехословакиясамо преди няколко години – през 1993 г. Някои от тях може да я знаяткато “сърцето на Европа” – прякор, който Словакия получава заради благоприятнотоси географско положение и забележителни исторически места.

Отново за намесата на държавата в договорите

15.12.2006
Архаичният кодекс на труда, затвърдил през 1992 г. най-лошото от комунистическататрадиция и разширил тази традиция през 2001 г., отново ще се променяв неправилната посока. Това стана известно през седмицата, макар законопроектътда отлежава от лятото на м.г.

Страхотна"кръгла маса" по ARD

15.12.2006
Тази вечер в традиционното си политическо дискусионно шоу по АRD водещатажурналистка Сабине Кристиянсен беше поканила

Гарантираните вземания на работниците - още една причина за увеличение на осигуровките

15.12.2006
През седмицата беше приет Законът за гарантираните вземания на работницитеи служителите при несъстоятелност на работодателя. За целта всички работодателище внасят в специален фонд по 0.5% от брутното трудово възнаграждениена работниците и служителите си. От обхвата на закона са изключени собственицитена еднолични търговци, съдружниците, членовете на управителните и контролнитеоргани на дружествата и свързаните с тях лица, които работят в тезидружества.

Как да се опрости данъчната декларация

15.12.2006
В настоящия момент данъчната декларация по Закона за облагане доходитена физическите лица се състои от 24 страници – 20 страници е саматаданъчна декларация, 4 страници е справката за Националния осигурителенинститут. Освен това едноличните търговци подават и справка за Националниястатистически институт, която е още 4 страници. Най-големият проблемв декларацията, разбира се, не е нейната големина, а това, че тя е излишноусложнена. Всеки, който попълва декларацията трябва да отдели значителновреме, за да го направи или пък да плати на някой професионалист, койтода го направи вместо него. След попълване на декларацията тя се подавав данъчната служба или се изпраща по държавната поща - не може да сеизпрати по електронен път, нито може да се изпрати с частна куриерскаслужба. По-късно данъчните и осигурителните задължения трябва да севнесат, като осигурителните задължения се внасят в различни банковисметки за различните осигурителни фондове.