"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Кратки коментари

15.12.2006
Колко да е големината на армиятаПрез седмицата се чуха ожесточени спорове между Министерството на отбранатаи Генералния щаб на Българската армия по въпроса за необходимата численостна армията. Докато министерството разглежда варианти за численост между22 000 и 39 000 души, щабът иска 48 000 души. За да може армията дасе модернизира, би трябвало да се възприеме най-малката от тези цифри(като се премине към професионална армия) и спестените пари да се насочаткъм закупуване на нова техника.

Цитатна седмицата

15.12.2006
Съответно, ние трябва да се съревноваваме и на база по-нискиданъчни ставки и по-лека данъчна администрация, за да привлечеминвеститорите. Нужно е да се отбележи, че за да представляваме реаленинтерес за инвеститорите, данъчните ставки трябва да бъдат не само равнина най-ниските в други сходни страни, а и по-ниски, за да имаясна причина защо да бъде избрана България. Опитът на други страни показва,че в период на развитие на икономиките си, тези страни са прилагалипреференциални данъчни ставки за конкретни региони или видове инвестиции.

БВП и политиката на правителството

15.12.2006
През седмицата Националният статистически институт публикува предварителнитеданни за брутния вътрешен продукт (БВП) през 2003 г [1] . Окончателнитеданни ще бъдат оповестени след около една година, но все пак можем даизползваме наличните в момента за анализ.

Ниепрепоръчваме

15.12.2006
Посетете новата страница на Института за пазарна икономика, посветенана данъчната и бюджетната реформа. На нея ще намерите всичкикоментари на икономистите от Института по повод на фискалната политика,данъците и държавните разходи. Там също така може да откриете държавниябюджет за 2004 година с всички доклади към него и всички приложения,показващи колко хора работят в отделните бюджетни структури и колкоса разходите на отделните министерства и агенции.

Обещания и реалности

15.12.2006
Наскоро беше публикуван доклад за резултатите от извършения одит наизпълнението на Национална програма “От социални помощи към осигуряванена заетост” към Министерството на труда и социалната политика за първитедевет месеца на 2003 г. Тъй като целите на програмата са по-скоро дългосрочни(“създаване на условия за социална интеграция в обществото и независимостна продължително безработните лица”, “облекчаване на трудната социалнаситуация на хората, чиито близки са с трайни увреждания или тежко болнии се нуждаят от постоянни грижи”) и ефектът от нейното приложение щепроличи след приключването й, тук ще посочим само някои основни моментив отчитането на изразходваните средства и контрола върху тази дейност.

Годишни данъчни декларации - данъчно време и разход за работа с администрацията

15.12.2006
По данни на НСИ съществуващите фирми са 997 690 броя, от тях на териториятана София- град са 237 746. София е разделена и районирана на 25 общинисъс съответни данъчни подразделения. Средноаритметично в една общинасе обработват документите на 9510 фирми.