"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Ние препоръчваме

15.12.2006
За да научите повече за един от първите случаи на пазарни “балони”,при които хората инвестират погрешно като си мислят, че е възможно еднастока или акция постоянно да поскъпва, прочетете "Tulips fromAmsterdam" от Trevor Sykes

Новитечленове на ЕС ще променят конституцията, писана от старите

15.12.2006
Срещата на Шрьодер, Ширак и Блеър тази седмица имаше неизказан конституционенсмисъл. Конкурентността и стопанските въпроси са само формален поводи опит да се хвърли прах в очите на публиката. Идеята за “министър”на икономиката, назначен от трите най-големи, е начин да се подсигуриконтрол върху процеси, които вероятно ще се развият след разширяванетона съюза. Става дума за практически трудности в налагането на стопанскатавизия на проектодоговора за конституция на ЕС.

Размислина тема фискална децентрализация

15.12.2006
В края на миналата седмица стана ясно, че общините приключват 2003г. с 117 млн. лв. дефицит. В рамките на тази сума, 89 млн. лв. са задължениятаза общински дейности, а 28 млн. лв. са непокритите държавно делегиранидейности. Част от този дефицит е наследен от предишната година. Според думите на Гинка Чавдарова, директор на Националното сдружениена общините в България, за 93 общини може да се каже, че са в доброфинансово състояние, но други 70 са с критичен дефицит. Според г-жаЧавдарова, сдружението вече е изготвило вариант на стандарт, определящчислеността и съответно издръжката на общинските администрации с целнамаляване на общите разходи.

Решениетона проблема с БНТ

15.12.2006
През последните седмици в общественото пространство се забелязва еднаособена тенденция – вместо медиите да отразяват новините те са техенобект. По-конкретно това се отнася за Българската национална телевизия,която е в центъра на поредния скандал.

Цитатна седмицата

15.12.2006
Мечтата на началника на ГЩ на БА генерал Никола Колев, пък и навсички офицери в армията, е, ако може още от утре армията да стане професионална.

Колкомогат да се намалят данъците?

15.12.2006
Отваряйки броя на списание “Economist” от 14 февруари забелязвамена 34-та страница реклама на Австрия, в която се оповестява фактът,че данъкът върху печалбата в тази страна се намалява с 11 процентнипункта. Дали това е много? Отговорът е категорично да – за сравнение,сегашното българско правителство намали данъка върху печалбата с 8.5процентни пункта за първите три години от мандата си. При това Българияе относително бедна страна и за да стане богата трябва да намалява данъцитемного по-бързо от богатите страни, за да може да привлече инвестициии да се ускори икономическото развитие. В случая, обаче, ситуациятае точно обратната – данъкът в България се намалява по-бавно от Австрия.

Финансоватарамка на Европейския съюз – продължение

15.12.2006
Миналата седмица публикувахме статия за ефектите от финансовата рамкана Европейския съюз (“Променя ли нещо финансовата рамка на Европейскиясъюз?” http://ime-bg.org/pr_bg/160-3.htm).Тази статия беше широко отразена от българските медии и предизвика интересникоментари. Днес ще продължим темата за парите от ЕС.