"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Запостиженията на НОИ

15.12.2006
През седмицата от Националния осигурителен институт (НОИ) се похвалиха,че през 2003 г. са събрали с 450 милиона лева повече отколкото през2002 г. Като основни причини за това се изтъкват въведените минималниосигурителни прагове и задължителната регистрация на трудовите договори.Тези мерки са опит за спасяване на сегашния модел на социално осигуряване,на който е присъща нестабилност.

Прокурорите– данъчни, а данъчните?

15.12.2006
Идеята за разширен достъп на най-различни органи до данъчните досиета,сега разглеждани като “данъчна тайна”, може да не навреди, но със сигурносте безсмислена от гледна точка на преследване на престъпниците.

Конституционнатакриза на ЕС: вместо супер-държава съюзът трябва да учреди свободенпазар

15.12.2006
ЕС трябва да се съсредоточи по-скоро върху създаването на свободенпазар отколкото върху създаването на допълнителна бюрокрация. Съществуващиятпроект за нова европейска конституция е остатък от времето на социализма,предрешен в одеждите на “социалното пазарно стопанство”. По-добро решениеби било естественото развитие към общ свободен пазар, което да замениизкуствената политическа интеграция.

Заприватизацията на здравното осигуряване

15.12.2006
В скорошно интервю Николай Николов, социален секретар на президентаГеорги Първанов, сподели, че в здравното осигуряване са необходими радикалнипромени, тъй като “моделът на осигуряването е генетично сбъркан”. Катоосновна промяна той предлага премахване на държавната Национална здравноосигурителнакаса и лицензиране на частни здравни каси, в които да се внасят 6-тепроцента задължителни здравни вноски. Според него: