"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Вподкрепа на данъчната реформаПрофесор Пиер Гарело*

15.12.2006
Институтът за пазарна икономика е подготвил много смело предложениеза данъчна реформа.Такова предложение вероятно ще срещне съпротива от различни групии може да изглежда утопично. Но то не е!За да видим това, нека си припомним, че парите, които повече нямада бъдат вземани чрез данъци, ще останат в оборота на частната икономика,т.е. в джобовете на гражданите, които ще могат да ги използват кактожелаят. С други думи, едно намаление на данъците не означава намалениена здравните грижи, образованието, пенсиите, пощенските услуги и т.н.То означава връщане към гражданите на избора какво здравеопазванежелаят, към какво образование се стремят, как да спестяват за своетопенсиониране. Накратко, това е връщане на гражданите на контрола върхутова, което се прави с парите, които те са изкарали честно.Оттук, чрез връщане на тези дейности към частния, конкурентен, сектор,производителността ще се подобри значително, така че с по-малко парище може да се направи повече.Разбира се, някои с право ще се тревожат за тези, които не са плащалиданъци и са се ползвали от преразпределение. Но предложението, представеноот ИПИ оставя достатъчно много пари на държавата, за да може тя дапомогне на тези, които нямат нищо. Целта на предложението на ИПИ еда изкара държавата от много области, където тя е толкова ненужна,колкото и неефективна, защото е изолирана от конкуренцията и от ефективнияконтрол на гражданите.Накрая, нека си припомним, че по-ниските данъчни ставки не означаватсъщо толкова по-ниски данъчни приходи. По-ниските данъци създаватповече стимули за работа. Повече работа означава повече богатство.По-добре е да имаш 13% от 100 милиарда, отколкото 25% от 50 милиарда...По тези причини предложението на ИПИ трябва да се разглежда изключителносериозно.  ----------------------------------------------

Синдикатитеотново получават монополна позиция в работата с правителството

15.12.2006
Организираните от КНСБ протести срещу правителството през миналатаседмица за пореден път откриват темата за ролята на синдикатите. Презпоследните години, двата основни синдиката в България се занимавахапоне със следното: