"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Системата на ДДС сметката в България

Робърт Конрад (1) / 15.12.2006
Данъкът върху добавената стойност е въведен в България през 1995г.(2). Прилага се единна ставка (20%, намалена от 22% през 2000 г)спрямо относително широка данъчна основа (изключенията са малко).Данъкът се начислява с получаването на фактурата. Почти 90% от ДДСприходите се начисляват в момента на вноса. Практиката на начисляванена значителна част от ДДС на фазата на вноса е често срещана, но Българияе по-скоро изключение, тъй като само 10 % от приходите се събиратот местни транзакции. На практика в някои месеци данъчните постъпленияот местни източници дори са отрицателни заради връщането на данъченкредит. В момента ДДС приходите са около 5.6%от БВП. Регистриранитепо ДДС данъкоплатци са около 87 000.

Промените в Закона за туризма(Предварително уведомление за правата, които промените засягат,нарушаваните процедури и възможния анализ на разходите, които налага новото регулиране на бизнеса)

15.12.2006
Парламентарната комисия по икономическа политика започна да разглеждапредложени промени в Закона за туризма. Сред тях има такива, коитоще наложат допълнителен разход върху туристическия бизнес без ясниползи. Мотивите към законопроекта не казват нищо за тях и не е направенелементарен анализ алтернативите на предлаганото регулиране (кактосъс самия видоизменян закон, така и с предвидените в него подзаконовиактове).

Защо няма интерес към газоснабдяването?

15.12.2006
Миналата седмица поради липса на достатъчно кандидати Държавнатакомисия за енергийно регулиране удължи срока за търга за определянена инвеститор за изграждане на нова газоразпределителна мрежа на териториятана регион “Тракия”. На пръв поглед липсата на кандидати е учудваща,защото природната газ е сравнително евтино гориво и следователно битрябвало да се очаква, че от инвестирането в разпределителна мрежаможе да се спечели много. По-дълбочинно вглеждане обаче дава съвсемразлична картина.

Избори и игра с данъците

15.12.2006
Слава богу, има избори. На техните резултати дължим намаляванетона данък печалба от 23,5% на 19,5. Това е 0,5 процента повече от гласуваниявъв вторник плосък (и печалба, и подоходен) данък в Словакия и с толковапо-ниска ставка от обсъждания данък върху личните доходи в Румъния.