"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Ценатана защитата на потребителите

15.12.2006
През изминалата седмица в “Държавен вестник” беше обнародвана Наредба№ 19 за санитарно-хигиенните изисквания към компютърни и интернетзали за обществено ползване. Тя е издадена от Министерството на здравеопазванетои на пръв поглед изглежда част от пакета регулации, насочени към защитатана потребителите. От икономическа гледна точка, политиката, свързанасъс защитата на потребителите, има съществено въздействие върху бизнессредата и върху конкурентната позиция на компаниите, които трябвада се съобразяват със съответните правила. Затова и приемането натакива регламенти би трябвало да е съпроводено с предварителна оценкана тяхното въздействие, която да покаже евентуалните разходи, с коитоще бъдат натоварени стопанските субекти и очакваните ползи, коитода оправдават разходите. В конкретния случай с наредба № 19 по нищоне личи да е правена подобна оценка. Ако такава имаше, тя трябвашеда отрази най-малко следното:

StateCapture (или използването на държавата в частен интерес)

15.12.2006
В процес на приемане е стратегия за частична приватизацияна “Булгартабак холдинг” (връзка).Това е така, защото само част от предприятията ще бъдат продадени,а останалите ще останат държавна собственост, за да се изпълняват“социалните ангажименти към тютюнопроизводителите”. Тоест приходитеот продажбата на част от предприятията ще постъпват в холдинга и щебъдат използвани за “изплащане на просрочени задължения, фонд за финансиранена социалните последици от приватизацията, оздравяване на останалитепредприятия и др.”

Новзакон за далекосъобщенията

15.12.2006
Във вторник, 7 октомври, в Държавен вестник беше публикуван новиятЗакон за далекосъобщенията. Той се състои от около 66 страници текст,разделен на 246 члена и 11 параграфа и по този начин се нарежда среднай-обемните закони в страната, което съвсем не гарантира, че е отнай-качествените.

Инвестициитев България и спестяванията на българите

15.12.2006
Последните законодателни инициативи на министерство на икономикатаопитват да въведат ново деление на инвестициите в България: ставадума за разграничение между три “класа” инвестиции. Не е ясно каквище бъдат точните критерии за разграничаване между отделните класове(виж повече). Каквитои да са критериите, очевидно държавното дискриминиране на инвеститоритеще остане.