"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Анализ на въздействието на Наредбата за лицензиране на туроператорите и туристическите агенти*

23.01.2007
В този анализ успяхме да откроим разходи, наложени от наредбата, които оценихме на около 26 млн. лв. (нетна осъвременена стойност) за следващите пет години. В същото време изглежда ползите от тази наредба са трудни за измерване с наличната статистическа информация. Това разбира се прави трудна оценката на нетния ефект от тази наредба и следователно на нейната целесъобразност.