"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петя Георгиева / 19.08.2022

След по-малко от месец започва новата учебна година, а няколко седмици след нея предстоят и поредните парламентарни избори – всичко това неизменно ще повдигне отново въпросите за качеството на образователната ни система и какво тя предоставя на децата и на обществото. За съжаление фактите към момента не говорят добре за системата, а действия за реална промяна не се забелязват.

Пазарът на труда продължава да се възстановява и изменя

Зорница Славова / 19.08.2022
Данните на НСИ от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2022 г. показват ясни положителни тенденции в показателите на пазара на труда. Коефициентът на икономическа активност на населението на 15-64 г. нараства до 73,2% (с 1,3 пр.п. повече от второто тримесечие на миналата година), заетостта достига 69,8% (ръст от 2,0 пр.п.), а безработицата намалява до 4,7% (с 0,9 пр.п. по-малко).

Туристическите и рудодобивните общини са лидери по собствени приходи

Теодор Недев * / 19.08.2022
Четири пъти годишно Министерството на финансите публикува подробна информация за финансовите показатели на общините в България. Данните за последното тримесечие на практика представляват годишни данни и ни позволяват да разгледаме какви са били приходите и разходите на всички общини в дадена година, как се съотнасят те към населението на общините, каква част от разходите са капиталови и до каква степен общините покриват разходите си със собствени приходи.

Доходите на домакинствата с фотофиниш спрямо ръста на инфлацията през второто тримесечие

Адриан Николов / 19.08.2022
На фона на бързия ръст на цените през второто тримесечие на 2022 г. основният въпрос, който си задават експертите и политиците, е дали доходите на населението успяват да догонят инфлацията или напротив - за първи път от десетилетия в България има реално обедняване. След като миналата седмица разгледахме динамиката на заплатите във връзка с тази на потребителските цени, тази се спираме и на промените на доходите и разходите на домакинствата през второто тримесечие. Въпреки че динамиката на пълната палитра на доходите дава по-малко еднозначен отговор на въпроса с реалното обедняване, те също са повод за притеснение, особено предвид прогнозите за продължаващ ръст на инфлацията.

Проблемите пред социалните работници – от образованието до заплатата

Петър Ганев / 19.08.2022
В предстоящите дни ИПИ ще публикува анализ, който се фокусира върху дейността на социалните работници в България. Данните в доклада заслужават внимание, тъй като показват някои от структурните слабости на социалната работа у нас – намаляващ интерес към професията на социалните работници, проблеми с образованието в социалните дейности и много ниско приложение на придобитите знания, ниско заплащане в почти цялата социалната сфера, слабо присъствие на частния сектор в социалните услуги и т.н. И докато при заплащането има сериозно увеличение през настоящата година, то другите проблеми изглеждат по-дълбоки и отиват отвъд чисто бюджетните мерки за насочване на повече средства към социалните дейности.

Изпълнението на Плановете за възстановяване към юли 2022: поглед към доклада на Европейската комисия

ИПИ / 19.08.2022
Макар родният опит да ни е показал, че изготвянето и одобряването на Национален план за възстановяване и устойчивост далеч не е леко и бързо начинание, някои страни вече са отдавна приключили този процес и са започнали работа по проектите в своите планове. В края на юли Европейската комисия публикува доклад за изпълнението на ПВУ в различните страни в съюза, най-важното от който ще коментираме в тази статия.