"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Лъчезар Богданов / 10.06.2022

В следващите няколко седмици ще търсим – и, да се надяваме, ще получим – отговор на два въпроса. Първият, с който ни будят и приспиват медийните студия и дискусиите в социалните мрежи е дали правителството може да управлява без явно мнозинство в народното събрание, а непосредственият тест изглежда е внесената актуализация на бюджета. Вторият, който привлича по-скромен интерес, е дали настоящата коалиция има воля да задейства поне някакви структурни реформи, които са предпоставка за инвестиции, растеж и ефективен публичен сектор и заедно с това да върне държавните финанси към нисък бюджетен дефицит.

Избори за ВСС сред съдиите – част втора

ИПИ / 10.06.2022
В ситуацията на избор на професионалната квота проследяваме концепциите на кандидатите, разбира се паметното от тях. И понеже темите се повтарят като по конспект, добавяме малко ироничен прочит, за разведрение на читателя.

Резултатите на четвъртокласниците – двойките са по-важни от шестиците

Зорница Славова / 10.06.2022
Разпределението в резултатите показва, че и при двата предмета нямаме т. нар. крива на камбана и докато асиметрията на високото ниво не изглежда притеснителна, високият дял на слабите оценки както спрямо средните стойности, така и спрямо средните оценки показва сериозни проблеми. Това, че и при двата предмета оценените със „слаб (2)“ са повече от тези със „среден (3)“, сочи, че училищните знания и умения на някои деца са тотално неглижирани и ги поставят в ситуация на потенциално отпадащи от образователната система през следващите няколко години.

Разширяване на гаранциите за отчетност чрез възможностите на дисциплинарното производство

Иван Брегов / 10.06.2022
В този материал е спираме на възможността за предсрочно прекратяване на мандата на член на ВСС при търсенето на решение на законово ниво в съдоустройствения закон без необходимото от отваряне на конституционния дебат.

Дави ли се висшето образование в България?

Петя Георгиева / 10.06.2022
По последни данни на Евростат през 2021 г. в България 33,6% от населението на възраст от 25 до 34 години са с висше образование при средно 41% за целия ЕС. По-ниска стойност на показателя имат само Румъния, Италия и Унгария. България е далеч от целта на ЕС за 2030 г. от 45% на дела на завършилите висше образование в тази възрастова група. Какви ще са последиците за системата от тези факти?

Без интеграция няма успех - спешната помощ в плана за възстановяване

ИПИ / 10.06.2022
Системата за спешна помощ в България е от ключово значение за осигуряване на бърз и ефективен достъп до медицинска грижа за хора в животозастрашаващо състояние. В нея са налице редица дисбаланси, свързани както с обективни географски обстоятелства, които затрудняват достъпа, така и с други ограничения пред осигуряването на спешната грижа – намаляващ брой специалисти, компрометирана пътна инфраструктура, засилен пътен трафик и други. Същевременно в момента България има възможност да се възползва от специфичен достъп до инвестиции за определени реформи от инструментите на механизма за възстановяване и устойчивост, чрез които да коригира дисбалансите и да ускори развитието на този важен за здравеопазването подсектор.