"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Адриан Николов / 05.05.2022

Годината на пандемия се характеризира с исторически обрат в миграцията към България – от една страна много българи се върнаха от чужбина след въвеждането на първите мерки за ограничение на коронавируса в страните, където пребиваваха, а от друга имаше значителен отлив от големите градове към по-малки общини в тяхната периферия. Данните за 2021 г. обаче ясно демонстрират, че случилото се през 2020 г. не е част от дългосрочна тенденция, а аномалия в по-дълготрайните демографски процеси, които са възстановили хода си през следващата година.

Атестирай това!

Петя Георгиева / 05.05.2022
Публикуваните в края на миналия месец за обществено обсъждане актуализирани минимални национални изисквания за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности във висшите училища и научните организации и правилата за атестиране на преподавателите във ВУЗ регламентират общи изисквания за образователни, научни и научно-приложни резултати, които всеки преподавател трябва да постигне съобразно своето академично ниво и съгласно минималните критерии за академично израстване в съответното професионално направление.

Кредитната експанзия и жилищния пазар: инфлацията, която пренебрегваме

Лъчезар Богданов / 05.05.2022
В последните месеци в центъра на публичните дискусии трайно се настани темата за ръста в потребителските цени. Това не е изненада – потребителската инфлация в България е най-висока от лятото на 2008 г., в еврозоната – откакто съществува, а в САЩ – от началото на 1980-те. Допълнителен стрес и несигурност създават резките движения на цените на природния газ, силно свързаните с тях цени на електроенергията в Европа, и изобщо – поскъпването на горива и ключови селскостопански и индустриални суровини и продукти. Впрочем, последните данни за еврозоната показват леко забавяне на темпа – месечната инфлация е 0,6% за април при 2,4% през март – но това е тема за друг анализ.

Бедността и неравенството през 2021 г. – още от същото

Адриан Николов / 05.05.2022
При анализа на данните за основните икономически показатели за 2021 г. започва да става лайтмотив, че тя е година на нормализация след шока и аномалиите на 2020 г. Изключение от тази тенденция не направиха и доходите и разходите на домакинствата, които до голяма степен се върнаха към предкризисната си структура. Влиянието на кризата върху бедността и неравенството обаче изглежда ще се чувства по-дълго, ако съдим по новопубликуваните данни от последното издание на статистиката на доходите и условията на живот (EU-SILC).