"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Лъчезар Богданов / 25.03.2022

Министерството на труда и социалната политика представи за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане. Срокът за консултацията е един месец, като проектът е придружен с мотиви и доклад за изготвена предварителна оценка на въздействието. Измененията предвиждат подобряване на обмена до данни и регистри на служителите в системата на социалното подпомагане, както и облекчаване на някои рестриктивни санкционни разпоредби, свиващи достъпа до месечни помощи. Основната цел на проекта обаче е разширяване на обхвата на подпомагането и увеличаване на размера на подкрепата. За постигането на тази цел министерството предлага базата за определяне на помощите да бъде линията на бедност за съответната година, определена с постановление на Министерския съвет, вместо т.нар. гарантиран минимален доход.

Какво да правим с неактивните на пазара на труда

Адриан Николов / 25.03.2022
Връщането към икономически растеж след кризата и отново появилият се недостиг на работна ръка отново поставят на преден план темата за резервите на пазара на труда и активирането на неактивните лица. Нов доклад на ОИСР се съсредоточава върху различните особености и характеристики на хората извън пазара на труда у нас, както и върху възможните подходи към интегрирането им в работната сила.

Европейската директива за Минималния корпоративен данък и предизвикателствата от нея*

ИПИ / 25.03.2022
На 23 март 2022 Литовския институт за свободен пазар публикува доклад за очакваните последствия от приемането на директивата на ЕК от края на миналата година за въвеждането на минимален 15-процентен ефективен корпоративен данък за големите компании, опериращи в ЕС. Идеята за документа идва от инициативата на ОИСР за ограничаването на данъчната конкуренция между държавите чрез въвеждане на глобален данъчен минимум.

Затихващите кариерни бонуси

Иван Брегов / 25.03.2022
На първо гласуване мнозинството в Народното събрание прие измененията на Закона за съдебната власт. В проекта, освен закриването на специализираното правосъдие, се отменя и един свиден на българската действителност корупционен инструмент – този на т. нар. кариерни бонуси. В какво се изразяват те?

Пазарът на труда се възстановява от кризата, но остават старите проблеми

Зорница Славова / 25.03.2022
През 2021 г. икономическата активност при населението на 15-64 г. се свива леко (с 0,1 пр.п.) и коефициентът достига 72,0%, като при мъжете остава значително по-висок (76,2%) спрямо този на жените (67,7%). Заетостта нараства с 0,5 пр.п. до 68,1%, но все още не успява да компенсира спада през 2020 г.

Карти: Нефинансовите предприятия намаляват в туристическите райони

Адриан Николов / 25.03.2022
Тази седмица на „265 истории за икономика“ представяме разпределението на нефинансовите предприятия в общините в България през 2020 г. В абсолютно изражение индикаторът насочва къде е струпана икономическата активност в страната, особено малките предприятия, каквито са почти всички активни фирми в страната. Претеглен на човек от населението пък броят на компаниите е белег за местната предприемаческа активност.