"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Лъчезар Богданов / 28.01.2022

Политическата криза и сформирането на коалиционно управление едва в средата на декември логично доведе до сериозно забавяне в графика за приемане на бюджета. Доколкото новото мнозинство има известно основание да иска да стъпи върху изготвена от свой финансов министър фискална рамка, още в първите си публични коментари министър Асен Василев вкара ново неизвестно в уравнението. Накратко, правителството сега представя, по собствено определение, „базов бюджет“, а през юни ще внесе актуализация, която вече ще е отражение на новите политики, договорени от коалицията. Иначе казано, както всъщност е посочено и в преамбюла към актуализираната средносрочна бюджетна прогноза до 2024 – аналитичния документ, представляващ мотиви зад проекта за бюджет – не трябва да се очакват някакви значителни промени и реформи.

Плащаме скъпо за липса на реформи и лошо правосъдие

Петя Георгиева / 28.01.2022
В момента, съгласно бюджетната процедура, тече подготовката и обсъждането на проекта на закон за държавния бюджет за 2022 година – процес, закъснял поради политическите събития в страната през миналата година, които принудиха администрацията и всички публични сектори да започнат новата година, изпълнявайки бюджета за предходната. След формирането на редовно правителство институциите се концентрираха върху подготовката на новия бюджет за текущата година. Съдебната власт не прави изключение и както всяка година предложеният от ВСС бюджет включва нарастване с 10% на общите разходи, достигайки до впечатляващите близо един милиард лева за годината.

Настанените в домовете намаляват рязко заради пандемията

Зорница Славова / 28.01.2022
COVID-19 се отразява значително върху смъртността и продължителността на живота в страната – не само заради повишения брой починали от вируса, но и заради допълнителната смъртност от други причини в резултат на затрудненото функциониране на здравната система по време на кризата.

Разходна бележка за 2022 г.

ИПИ / 28.01.2022
Общо 63 млрд. лв. ще похарчи държавата през 2022 г. Това е официално заложената сума по консолидираната фискална програма, приложена към Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г. Това са средно по 9 131 лв. на човек от населението, като тук отчитаме цялото население на страната, а не само икономически активните или работещите. Най-голям ръст на средствата се наблюдава в здравеопазването, пенсиите и транспорта

Относно някои несъвършенства и възможности при работата на Висшия съдебен съвет

Иван Брегов / 28.01.2022
В дневния ред на българското обществото вече повече от две десетилетия намират място познатите теми за проблемите на българските съд и прокуратура и отговорния за администрирането на техните въпроси Висш съдебен съвет. Многократни са и опитите за намиране на нормативни решения. Те обаче са съпроводени не толкова с невъзможност, колкото с липса на желание от политическата класа в страната да извърши належащите действия.

Пазарът на труда се възстановява в почти цялата страна

Адриан Николов / 28.01.2022
Въпреки резкия ръст на безработицата в началото на Covid-19 кризата през пролетта на 2020 г., когато в рамките на няколко седмици броят на безработните нарасна до 300 хиляди души, след премахването на повечето ограничителни мерки пазарът на труда започна да се възстановява бързо. Прегледът на данните на Агенция по заетостта (АЗ) към края на 2020 и 2021 г. сочи, че в изминалите 12 месеца в едва 30 общини се наблюдава увеличение на безработицата, докато останалите дават ясни признаци на възстановяване на заетостта.

Становище на ИПИ относно социалните политики в проектобюджета за 2022 г.

ИПИ / 28.01.2022
Въпреки сериозния ръст на средствата за социални мерки, официалната прогноза на правителството не залага съществена промяна в показателите за бедност и неравенство. Коефициентът на Джини, например, който в България е на сравнително високи нива – в рамките на 39-40 пункта през 2020 и 2021 г., се предвижда да остане над 39 пункта през 2022 г., без съществена промяна в средносрочен план[2]. Липсата на по-сериозна промяна в показателите за неравенство, въпреки насочването на сериозни средства в социалната сфера, разкрива слабости и дълбоки неефективности на социалната политика у нас.

Инфографика: Материални лишения при децата

ИПИ / 28.01.2022
ИПИ започна да публикува поредица от инфографики, които имат отношение към бедността и социалната политика в страната. Тази седмица представяме материалните лишения при децата поради липса на финансова възможност на родителите по вид на лишенията и етнос.