"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 05.11.2021

В Закона за публични финанси е записано (чл. 79 от ЗПФ), че всяка година в срок до 31 октомври Министерският съвет внася в Народното събрание одобрения законопроект за държавния бюджет заедно с актуализираната средносрочна бюджетна прогноза, която на практика представлява мотивите към него. Преди това, разбира се, бюджетът преминава през обсъждане със социалните партньори, гласуване на Министерски съвет и т.н. процедури, които предшестват внасянето в Народното събрание, където вече започва и същинският дебат на политическо ниво. Традиционно, правителството си спазва срока и внася бюджета в парламента в последните дни на октомври. През последните 15 години този срок е пропуснат само веднъж.

В коя област престъпленията са най-много и къде разкриваемостта им е най-висока

Зорница Славова / 05.11.2021
През последното десетилетие се забелязва стабилен спад на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността в страната. Докато през 2010 г. техният брой е 17 на хиляда души от населението, през 2020 г. той спада до под 10. Разкриваемостта на престъпленията пък ясно се увеличава през последните няколко години и през 2020 г. надхвърля 52%.

Критериите от Маастрихт: какво се случи с бюджетната дисциплина в ЕС в кризата

Адриан Николов и Иво Трифонов* / 05.11.2021
В кризисната 2020 г. фокусът на публичните политики беше навременната подкрепа за икономиките, поставени под неочаквания натиск на прекъснатите вериги на доставки, ограниченията и свитото търсене. На този фон, бюджетната дисциплина остана на заден план, като това личи ясно в бюджетните показатели на страните членки на ЕС.

Енергетиката е в центъра на Плана за възстановяване на България

ИПИ / 05.11.2021
Българският план е структуриран в 4 стълба и цели да постигне възстановяване и трансформация на икономиката след ковид кризата, като промените следва да имат траен позитивен отпечатък върху бизнес средата и институциите, климатичните промени и цифровото развитие. В крайна сметка в дългосрочен план се очаква НПВУ да допринесе за конвергенцията на България към европейската икономика и доходи.