"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Адриан Николов / 15.10.2021

През трите летни месеца (юни, юли и август) на 2021 г. общият брой реализирани нощувки в страната достига 11,3 милиона – значително подобрение спрямо 6,3 милиона за 2020 г., но все още много далеч от 16,4 милиона за 2019 г. Спадът в приходите от нощувки през трите летни месеца е съсредоточен в пет области – Бургас, Варна, Добрич, столицата и Пловдив. Oбщите загуби за икономиката като цяло през 2021 г. са от порядъка на 450 милиона лева, от тях 250-260 милиона лева в най-активната област Бургас.

Ударници и сметкаджии: кои страни поискаха заеми по плановете си за възстановяване?

ИПИ / 15.10.2021
Голяма част от държавите членки показват предпочитания към безвъзмездните схеми. Засега 18 държави не предвиждат да използват заемните инструменти на Механизма. От останалите 7 единствено Италия и до известна степен Румъния дават приоритет на заемите. Това не е изненадващо поради няколко причини.

По някои въпроси относно изслушването на главния прокурор пред Правната комисия на Народното събрание

Иван Брегов / 15.10.2021
... Процедурата по ПОДНС е само законоустановен и конституционосъобразен способ за по-добра осветеност на процесите в ПРБ, а оттам и отчетност – и, макар и малка, правна възможност за реализиране на отговорност. По своя обем този инструмент обаче е крайно недостатъчен за реална отчетност и понасяне на отговорност в системата от държавни органи. Ето защо при обявяване противоконституционността на атакуваните разпоредби съвсем би се прекъснала връзката на взаимен контрол между елемент от съдебната власт в лицето на ПРБ и законодателната власт.